:persevering_face::persevering_face::persevering_face:
۶

:persevering_face::persevering_face::persevering_face:

:smirking_face::smirking_face::smirking_face::smirking_face:
۱

:smirking_face::smirking_face::smirking_face::smirking_face:

مردی شده واس خودش

مردی شده واس خودش

یه سری آدما هستن که حتی تو این شرایط هم باشی هی بهت میگن درس...

یه سری آدما هستن که حتی تو این شرایط هم باشی هی بهت میگن درس...

بدبخت پورشه رو باید بفروشه تا شااااااید بتونه خرج وانتو بده ...
۴

بدبخت پورشه رو باید بفروشه تا شااااااید بتونه خرج وانتو بده ...