دوست ندارم بی تو ورق زدن تقویمم را🥀 هر روز به دور شدنت نزدیکتر میشو🦋

دوست ندارم بی تو ورق زدن تقویمم را🥀 هر روز به دور شدنت نزدیکتر میشو🦋

جاگذاشته ام دلی هرکه یافت مژدگانی اش تمام “زندگی ام”

جاگذاشته ام دلی هرکه یافت مژدگانی اش تمام “زندگی ام”

چشمای نازتو واکن🦋 حیف اشکات که بریزه🥀 بگوعشقمون همیشه♥️ واسه خاطرت عزیزه...😻

چشمای نازتو واکن🦋 حیف اشکات که بریزه🥀 بگوعشقمون همیشه♥️ واسه خاطرت عزیزه...😻

عشق فراموش کردن نیست بخشیدن است🙏🏼 گوش کردن نیست درک کردن است♥️ دیدن نیست احساس کردن است🦋 جا زدن و کنار کشیدن نیست...🍃 صبر کردن و ادامه دادن است حتی تنها💙

عشق فراموش کردن نیست بخشیدن است🙏🏼 گوش کردن نیست درک کردن است♥️ دیدن نیست احساس کردن است🦋 جا زدن و کنار کشیدن نیست...🍃 صبر کردن و ادامه دادن است حتی تنها💙

🍃با هر قدمی که به سمتم برمی داری رگ یک شعر تازه در من جریان می گیرد آخ که چقدر بودنت شعر است🥀

🍃با هر قدمی که به سمتم برمی داری رگ یک شعر تازه در من جریان می گیرد آخ که چقدر بودنت شعر است🥀

صج والله🥴..👹

صج والله🥴..👹

خسته ام از این همه خواستن هایی که داشتن نمی شود 💚🦄

خسته ام از این همه خواستن هایی که داشتن نمی شود 💚🦄

Before my 🦋happy 😇birthday🙈😻

Before my 🦋happy 😇birthday🙈😻

پیشاپیش تولدم مبارک😻😇🙈

پیشاپیش تولدم مبارک😻😇🙈

أشِیاء تتراکِم فِی أعماق القلب ،إن فتحنا لها مَجالا لِلبوح .. ستمطر مِن العین قبل أن تترجم إلی کلمات . .🦋💙

أشِیاء تتراکِم فِی أعماق القلب ،إن فتحنا لها مَجالا لِلبوح .. ستمطر مِن العین قبل أن تترجم إلی کلمات . .🦋💙

🦋🌈🥀

🦋🌈🥀

تاج راسی👑♥️

تاج راسی👑♥️

یالله🙏🏼💙😔

یالله🙏🏼💙😔

إیاک✋

إیاک✋