من یه دونه اسلحه میخام ، باید با دنیا تسویه کنم ، باید برگرد...
۲۲

من یه دونه اسلحه میخام ، باید با دنیا تسویه کنم ، باید برگرد...