کاش میشددرغروب آفتاببي صدا با سايه هم آواز شدصد كلام بي صدا ...
۱۹

کاش میشددرغروب آفتاببي صدا با سايه هم آواز شدصد كلام بي صدا ...

آمدمت که بنگرم باز نظر به خود کنمسیر نمی شود نظر، بس که لطیف...
۱۹

آمدمت که بنگرم باز نظر به خود کنمسیر نمی شود نظر، بس که لطیف...

بوی غربت می‌دهم اما غریبه نیستمگر چه می‌دانم کـه عمری در غری...
۱۳

بوی غربت می‌دهم اما غریبه نیستمگر چه می‌دانم کـه عمری در غری...

چرانه درپی عزم دیار خود باشمچرانه خاک سرکوی یار خود باشمغم غ...
۴

چرانه درپی عزم دیار خود باشمچرانه خاک سرکوی یار خود باشمغم غ...

بس که بخت بد مرا سرگشته دارد چون فلکاز فلک ناشادم و از بختِ ...
۳

بس که بخت بد مرا سرگشته دارد چون فلکاز فلک ناشادم و از بختِ ...

غریبی بس مرا دلگیر داردفلک بر گردنم زنجیر داردفلک از گردنم ز...
۲

غریبی بس مرا دلگیر داردفلک بر گردنم زنجیر داردفلک از گردنم ز...

یکی درد و یکی درمان پسنددیکی وصل و یکی هجران پسنددمن از درما...
۳

یکی درد و یکی درمان پسنددیکی وصل و یکی هجران پسنددمن از درما...

می روم خسته و افسرده و زارسوی منزلگه ویرانهٔ خویشبه خدا می ب...
۲

می روم خسته و افسرده و زارسوی منزلگه ویرانهٔ خویشبه خدا می ب...

ز تاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گلبیار ای باد شبگیری نسیمی زا...
۲

ز تاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گلبیار ای باد شبگیری نسیمی زا...

گفتم سخن از عشق و محبت چه گناه استگفتا گنهی نیست ، ولی رنج و...
۳

گفتم سخن از عشق و محبت چه گناه استگفتا گنهی نیست ، ولی رنج و...

من بودم قطره ای از آن آتش نابدر حنجره ام نشست مستی شرابگفتم ...
۴

من بودم قطره ای از آن آتش نابدر حنجره ام نشست مستی شرابگفتم ...

خُرم آن روز کز این منزل ویران برومراحت جان طلبم و از پی جانا...
۴

خُرم آن روز کز این منزل ویران برومراحت جان طلبم و از پی جانا...

پروردگارا تورا خوانم به آن نامی که آنیبسم الله الرحمن الرحیم...
۶

پروردگارا تورا خوانم به آن نامی که آنیبسم الله الرحمن الرحیم...

سایه‌ای بر دلِ ریشم فکن ای گنج روانکه من این خانه، به سودایِ...
۳

سایه‌ای بر دلِ ریشم فکن ای گنج روانکه من این خانه، به سودایِ...

یارب🌹🌹     دعای خسته دلان             مستج...
۳

یارب🌹🌹 دعای خسته دلان مستج...

ما آزموده ایم در این شهر بخت خویشبیرون کشید با من از این ورط...
۳

ما آزموده ایم در این شهر بخت خویشبیرون کشید با من از این ورط...

گفتم که کجا بود مها خانهٔ توگفتا که دل خراب مستانهٔ تومن خور...
۲

گفتم که کجا بود مها خانهٔ توگفتا که دل خراب مستانهٔ تومن خور...

غمش تا در دلم مأوا گرفته‌ستسرم چون زلف او سودا گرفته‌ست#حافظ
۱

غمش تا در دلم مأوا گرفته‌ستسرم چون زلف او سودا گرفته‌ست#حافظ

باز هم قصه ی، من قصه ی کم حوصله هاست درد دل می کنم این بار ک...
۱

باز هم قصه ی، من قصه ی کم حوصله هاست درد دل می کنم این بار ک...

پرِ پرواز ندارمامادلی دارم و حسرت دُرناهاو به هنگامی که مرغا...
۲

پرِ پرواز ندارمامادلی دارم و حسرت دُرناهاو به هنگامی که مرغا...