گل مریم

goleirani

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ
ﺗﻮ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ

امتیاز
172670
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
22

هیچ گاه... به خاطرهیچ کس دست از ارزشهایت نکش چون زمانی که او...

10

خلبان هواپیما

9

اسلحه با تمامی امکانات هر کی می خواد لایک کنه

11

سرباز جنگی

9

هواپیمای جنگی

7

سرباز جنگی

5

هواپیما های نظامی

2

عجب هم زیستی

5

گرگ سفید

2

ولی خدای با حاله

1

چه مهربون کنار هم نشستن

4

عجب چشمای داره

در حال زوزه کشیدن

92

توجه. توجه. توجه. این عکس کجاش مشکل دارهواقعا مت...

9

یک ماهی عجیب ولی زیبا