#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

چه اندوه بزرگی...

چه اندوه بزرگی...

#مرگ حتمی

#مرگ حتمی

از جدا شدن نوشتی رو تن زخمی هربرگ گریه کردم نوشتم نازنینم یا تو یا مرگ به تو گفتم باورم کن میون این همه دیوار تو با خنده ای نوشتی هم قفس خدانگهدار بنویس مهلت ...

از جدا شدن نوشتی رو تن زخمی هربرگ گریه کردم نوشتم نازنینم یا تو یا مرگ به تو گفتم باورم کن میون این همه دیوار تو با خنده ای نوشتی هم قفس خدانگهدار بنویس مهلت موندن ی نفس بود سهم من از همه دنیا ی قفس بود بنویس که خیلی ...

کاش یکی بود فقط

کاش یکی بود فقط