حسن

hasan619

اگه جنبه نداری یا شوخی سرت نمیشه خواهشا نه کامنت بزار نه بلایک نه دنبال کن

خخخهخخهخهخخخ
۱۵

خخخهخخهخهخخخ

ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﻳﮕﻪ ﺍﺯ ﻳﮑﻲ ﻣﻴﭙﺮﺳیﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻴﺪ ؟؟ﻣﻴﮕﻪ : ﻣﺎ ﺍﺻﺎﻟﺘ...
۳

ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﻳﮕﻪ ﺍﺯ ﻳﮑﻲ ﻣﻴﭙﺮﺳیﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻴﺪ ؟؟ﻣﻴﮕﻪ : ﻣﺎ ﺍﺻﺎﻟﺘ...

طرف شماره زن دومشو رو تو تلفنش بنام« باطری ضعیف است»"low bat...

طرف شماره زن دومشو رو تو تلفنش بنام« باطری ضعیف است»"low bat...

خواهر نیست که بلایه جونه
۳

خواهر نیست که بلایه جونه

شکایت به خاطر دزدیدن 8 تا نارنج
۷

شکایت به خاطر دزدیدن 8 تا نارنج