آرامش_خواب (۲ تصویر)

از پاهایی که نمی توانند تو را به #ادای_نماز ببرند، #انتظار ن...
۰

از پاهایی که نمی توانند تو را به #ادای_نماز ببرند، #انتظار ن...

‍ امّا #حضرت_عزرائیل به آنان مهلت نداد ....#رسول_گرامی_اسلام...
۱

‍ امّا #حضرت_عزرائیل به آنان مهلت نداد ....#رسول_گرامی_اسلام...