نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

آنشرلـے (۸۸ تصویر)

#لبخند بزن دلبر، لبخند تو شیرین است دارو به چه کار آید؟ لبخند تو تسکین است . . . #محمد_جواد_سرخه #آنشرلـے💜 🐳 🌸 🌱 ...

#لبخند بزن دلبر، لبخند تو شیرین است دارو به چه کار آید؟ لبخند تو تسکین است . . . #محمد_جواد_سرخه #آنشرلـے💜 🐳 🌸 🌱 ...

#یـه لـبـخـنـدهـایـی هـم هـسـت کـه صـاحـبـش یـادش نـیـسـت، ولـی تـو خـوب یـادتـه... #آنه_نوشت #آنشرلـے🌸 ✨ 🌎 🍃 ...

#یـه لـبـخـنـدهـایـی هـم هـسـت کـه صـاحـبـش یـادش نـیـسـت، ولـی تـو خـوب یـادتـه... #آنه_نوشت #آنشرلـے🌸 ✨ 🌎 🍃 ...

#ما به هرکه رسیدیم لبخند زدیم و افسوس کسی از زخمهای ما سراغی نگرفت اگر هم سراغی گرفتند با یک کلمه جوابمان را دادند مهم نیست حل می شود..!! #فریدون_فرخزاد #آنشرلـے🌸 🌿 🌎 ✨ ...

#ما به هرکه رسیدیم لبخند زدیم و افسوس کسی از زخمهای ما سراغی نگرفت اگر هم سراغی گرفتند با یک کلمه جوابمان را دادند مهم نیست حل می شود..!! #فریدون_فرخزاد #آنشرلـے🌸 🌿 🌎 ✨ ...

#میخواهمت چنان که شب ِ خسته خواب را می جویَمت چنان که لب ِ تشنه آب را #قیصر_امین_پور #آنشرلـے❣ 📻 🌎 🌱 ...

#میخواهمت چنان که شب ِ خسته خواب را می جویَمت چنان که لب ِ تشنه آب را #قیصر_امین_پور #آنشرلـے❣ 📻 🌎 🌱 ...

#دخترای ساده دلبری کردن بلد نیستند بلد نیستند نگاهشان را عاشقانه کنند ولی به پای کسی ماندن را خوب بلدند و فقط خوبی هایت را میبینند این دختر ها زندگی ساختن را خوب بلدند ، ...

#دخترای ساده دلبری کردن بلد نیستند بلد نیستند نگاهشان را عاشقانه کنند ولی به پای کسی ماندن را خوب بلدند و فقط خوبی هایت را میبینند این دختر ها زندگی ساختن را خوب بلدند ، ولی برای مرد زندگی... #آنه_نوشت #آنشرلـے📝 🗝 ✨ 🍃 ...

#صدایت میکنم با عشق جوابم میدهی با جان همین جان گفتنت عشقم هوایی میکند دل را...... #ناشناس #آنشرلـے🌺 ✨ 🌈 🍒 ...

#صدایت میکنم با عشق جوابم میدهی با جان همین جان گفتنت عشقم هوایی میکند دل را...... #ناشناس #آنشرلـے🌺 ✨ 🌈 🍒 ...

#دوست کسی است که همه چیز را درباره‌ی شما می داند و باز هم دوستتان دارد... #آلبرت_هوبارد #رفیق #آنشرلـے❤ ️🍃 🕊 🌸 ...

#دوست کسی است که همه چیز را درباره‌ی شما می داند و باز هم دوستتان دارد... #آلبرت_هوبارد #رفیق #آنشرلـے❤ ️🍃 🕊 🌸 ...

#حواست هست با تو خوشحال‌ترین حالتِ عاشق شدنم! #ناشناس #آنشرلـے🌸 ✨ 🍃 📖 ...

#حواست هست با تو خوشحال‌ترین حالتِ عاشق شدنم! #ناشناس #آنشرلـے🌸 ✨ 🍃 📖 ...

#همراهت می آیم تا آخر راه و هیچ نمیپرسم هرگز، با تو اول کجاست؟ با تو آخر کجاست؟...! #عباس_معروفی #آنشرلـے🌈 ✨ 🌎 🍀 ...

#همراهت می آیم تا آخر راه و هیچ نمیپرسم هرگز، با تو اول کجاست؟ با تو آخر کجاست؟...! #عباس_معروفی #آنشرلـے🌈 ✨ 🌎 🍀 ...

#مـن هـمـونـی ام کـه دلـم نـمـیـاد کـسـی ازم دلـخـور بـاشـه و بـخـوابـه ولـی خـودم هـر شـب بـا هـزار تـا فـکـر و نـاراحـتـی خـوابـم مـیـبـره... #آنه_نوشت #آنشرلـے🍀 ✨ 🌎 ...

#مـن هـمـونـی ام کـه دلـم نـمـیـاد کـسـی ازم دلـخـور بـاشـه و بـخـوابـه ولـی خـودم هـر شـب بـا هـزار تـا فـکـر و نـاراحـتـی خـوابـم مـیـبـره... #آنه_نوشت #آنشرلـے🍀 ✨ 🌎 ...

#تـا نَـفَــس هسـت... بـه یـاد «تــو» برآیـد نفسـم! #سلمان_ساوجی #آنشرلـے📖 👩 🏻 🌳 ✨ ...

#تـا نَـفَــس هسـت... بـه یـاد «تــو» برآیـد نفسـم! #سلمان_ساوجی #آنشرلـے📖 👩 🏻 🌳 ✨ ...

#مـن پُـر از یـاد تـو هـسـتـم، تـو مـرا یـادت نـیـسـت... #آنه_نوشت #آنشرلـے☁ ️🌏 🌱 🎼 ...

#مـن پُـر از یـاد تـو هـسـتـم، تـو مـرا یـادت نـیـسـت... #آنه_نوشت #آنشرلـے☁ ️🌏 🌱 🎼 ...

#بیا برگردیم به همان روزهایی که عاشقت نبودم، من دلم لک زده برای یک احوالپرسی ساده! #طاهره_اباذری_هریس #آنشرلـے👒 ✨ 🌿 🌸 ...

#بیا برگردیم به همان روزهایی که عاشقت نبودم، من دلم لک زده برای یک احوالپرسی ساده! #طاهره_اباذری_هریس #آنشرلـے👒 ✨ 🌿 🌸 ...

#جان دل ! باور کن من هم دوست دارم جمعه ها آرامتر نفس بکشم ؛ چای زعفران دم کنم با چند دانه هِل وبا خیالی آسوده تکیه کنم به دیوارِ خیالت ! فکر کنم ، ...

#جان دل ! باور کن من هم دوست دارم جمعه ها آرامتر نفس بکشم ؛ چای زعفران دم کنم با چند دانه هِل وبا خیالی آسوده تکیه کنم به دیوارِ خیالت ! فکر کنم ، فکر کنم ، فکر کنم .... و لا به لای دریای دلتنگی هایم ؛ ناگهان ...

#زنـدگـے درد قـشـنـگـیـسـت ، بـجـز شـب هـایـش! کـه بـدون تـو فـقـطـ خـواب پـریـشـان دارد... #آنه_نوشت #آنشرلـے🌎 ✨ 🍁 🐾 ...

#زنـدگـے درد قـشـنـگـیـسـت ، بـجـز شـب هـایـش! کـه بـدون تـو فـقـطـ خـواب پـریـشـان دارد... #آنه_نوشت #آنشرلـے🌎 ✨ 🍁 🐾 ...

#هفت میلیارد نفر دور همند اما باز برترین دغدغه نوع بشر تنهایی است... #ناشناس #آنشرلـے🎻

#هفت میلیارد نفر دور همند اما باز برترین دغدغه نوع بشر تنهایی است... #ناشناس #آنشرلـے🎻

#در دلم آرزوی آمدنت می میرد رفته ای اینک، اما آیا باز می گردی؟ چه تمنایِ محالی دارم؛ خنده ام می گیرد ... #حمید_مصدق #آنشرلـے🎻 💚

#در دلم آرزوی آمدنت می میرد رفته ای اینک، اما آیا باز می گردی؟ چه تمنایِ محالی دارم؛ خنده ام می گیرد ... #حمید_مصدق #آنشرلـے🎻 💚

#بـعـد از خـونـدن پـیـام هـای قـدیـمی تـنـهـا چـیـزی کـه تـوی ذهـنـم مـیـاد ایـنـه کـه آدم هـا چـجـوری یـک دفـعـه ایـنـقـدر تـغـیـیـر مـیـکـنـنـد!... #آنه_نوشت #آنشرلـے🌿 ✨ 🌸 ...

#بـعـد از خـونـدن پـیـام هـای قـدیـمی تـنـهـا چـیـزی کـه تـوی ذهـنـم مـیـاد ایـنـه کـه آدم هـا چـجـوری یـک دفـعـه ایـنـقـدر تـغـیـیـر مـیـکـنـنـد!... #آنه_نوشت #آنشرلـے🌿 ✨ 🌸 ...

#‏من همانم که تو غمگین بشوی می میرد... #ناشناس #آنشرلـے🌿 ✨ 🗝 ...

#‏من همانم که تو غمگین بشوی می میرد... #ناشناس #آنشرلـے🌿 ✨ 🗝 ...

#یـک نـفـر بـایـد بـاشـد کـه قـبـل از گـنـجـشـک هـای پـشـت پـنـجـره ات کـه قـبـل از زنـگ خـوردن سـاعـت تـنـظـیـم شـده ات نـگـران چـشـم هـایـت بـاشـد کـه خـواب نـمـانـنـد کـه صـدای اول صـبـحـت را بـا دنـیـا ...

#یـک نـفـر بـایـد بـاشـد کـه قـبـل از گـنـجـشـک هـای پـشـت پـنـجـره ات کـه قـبـل از زنـگ خـوردن سـاعـت تـنـظـیـم شـده ات نـگـران چـشـم هـایـت بـاشـد کـه خـواب نـمـانـنـد کـه صـدای اول صـبـحـت را بـا دنـیـا عـوض نـکـنـد یـک نـفـر بـایـد بـاشـد... #علی_قاضی_نظام #آنشرلـے🌿 ✨ 🌸 ...