اعتراضات_مردمی (۲۰ تصویر)

در #فضای_مجازی مراقب #اکانت های مجهول الحال و تازه تاسیس باش...

در #فضای_مجازی مراقب #اکانت های مجهول الحال و تازه تاسیس باش...

در #فضای_مجازی مراقب #اکانت های مجهول الحال و تازه تاسیس باش...
۱

در #فضای_مجازی مراقب #اکانت های مجهول الحال و تازه تاسیس باش...

یکی دیگر از اکانت های مشکوکی که دقیقا بعد از قطع نت شروع به ...
۱

یکی دیگر از اکانت های مشکوکی که دقیقا بعد از قطع نت شروع به ...

به گزارش #خبرگزاری_فارس از تبریز، مردم #تبریز از ساعاتی پیش ...
۴۵

به گزارش #خبرگزاری_فارس از تبریز، مردم #تبریز از ساعاتی پیش ...

به گزارش #خبرگزاری_فارس از تبریز، مردم #تبریز از ساعاتی پیش ...
۸

به گزارش #خبرگزاری_فارس از تبریز، مردم #تبریز از ساعاتی پیش ...

#توجه توجه   :no_entry_sign:  :no_entry_sign:  :no_entry_s...
۱۵

#توجه توجه   :no_entry_sign: :no_entry_sign: :no_entry_s...

#توجه توجه   :no_entry_sign:  :no_entry_sign:  :no_entry_s...
۲

#توجه توجه   :no_entry_sign: :no_entry_sign: :no_entry_s...

#توجه توجه   :no_entry_sign: :no_entry_sign: :no_entry_sig...

#توجه توجه   :no_entry_sign: :no_entry_sign: :no_entry_sig...

#توجه :no_entry_sign:   :no_entry_sign:   :no_entry_si...
۷

#توجه :no_entry_sign: :no_entry_sign: :no_entry_si...

#توجه :no_entry_sign:   :no_entry_sign:   :no_entry_si...
۳

#توجه :no_entry_sign: :no_entry_sign: :no_entry_si...

با آتش زدن کدام #بانک مشکلی حل شد؟با آتش زدن کدام #کتابخانه ...

با آتش زدن کدام #بانک مشکلی حل شد؟با آتش زدن کدام #کتابخانه ...

#توجه :no_entry_sign:   :no_entry_sign:   :no_entry_sign...
۶

#توجه :no_entry_sign: :no_entry_sign: :no_entry_sign...

#توجه :no_entry_sign:   :no_entry_sign:   :no_entry_sign...
۶

#توجه :no_entry_sign: :no_entry_sign: :no_entry_sign...

#توجه :no_entry_sign:  :no_entry_sign:  :no_entry_sign: ...

#توجه :no_entry_sign: :no_entry_sign: :no_entry_sign: ...

#توجه :no_entry_sign:  :no_entry_sign:  :no_entry_sign:  ...
۶

#توجه :no_entry_sign: :no_entry_sign: :no_entry_sign: ...

#توجه :no_entry_sign: :no_entry_sign: :no_entry_sign: خب ...

#توجه :no_entry_sign: :no_entry_sign: :no_entry_sign: خب ...

#توجه :no_entry_sign: :no_entry_sign: :no_entry_sign: خب ...
۴

#توجه :no_entry_sign: :no_entry_sign: :no_entry_sign: خب ...

#توجه :no_entry_sign: :no_entry_sign: :no_entry_sign: خب همگ...
۳۵

#توجه :no_entry_sign: :no_entry_sign: :no_entry_sign: خب همگ...

#توجه :no_entry_sign: :no_entry_sign: :no_entry_sign: خب ...
۴

#توجه :no_entry_sign: :no_entry_sign: :no_entry_sign: خب ...

#توجه :no_entry_sign: :no_entry_sign: :no_entry_sign: خب همگ...

#توجه :no_entry_sign: :no_entry_sign: :no_entry_sign: خب همگ...