امام_علی_علیه_السلام_مبارک_باد (۹ تصویر)

ذکر من، تسبیح من، ورد زبان من علی استجان من، جانان من، روح و...
۴

ذکر من، تسبیح من، ورد زبان من علی استجان من، جانان من، روح و...

ذکر من، تسبیح من، ورد زبان من علی استجان من، جانان من، روح و...
۱۷

ذکر من، تسبیح من، ورد زبان من علی استجان من، جانان من، روح و...

تا حبّ علی و آل او یافته ایمکام دل خویش مو به مو یافته ایموز...
۸

تا حبّ علی و آل او یافته ایمکام دل خویش مو به مو یافته ایموز...

هرکس که شود داخلِ صحن حیدر ایمن بود از عذاب روز محشرجز مهر ع...
۱

هرکس که شود داخلِ صحن حیدر ایمن بود از عذاب روز محشرجز مهر ع...

خورشید پیش گنبد این شاه زرد نیستهرکس که خاک پای علی نیست، مر...
۱

خورشید پیش گنبد این شاه زرد نیستهرکس که خاک پای علی نیست، مر...

سرچشمه ی عشق با علی آمده استگل کرده بهشت تا علی آمده استشد ک...
۴

سرچشمه ی عشق با علی آمده استگل کرده بهشت تا علی آمده استشد ک...

تا که بر لب نامت ای زیباترین، می آورمآسمان ها را تو گویی بر ...

تا که بر لب نامت ای زیباترین، می آورمآسمان ها را تو گویی بر ...

digikala