نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اموت (۷ تصویر)

"انی ما محتاج #خنجر🔪 حتئ #اموت 👻 انیِّ میت من #شفت وجهک #ثکیل 😔 #

"انی ما محتاج #خنجر🔪 حتئ #اموت 👻 انیِّ میت من #شفت وجهک #ثکیل 😔 #

نَعست روحی وغفیت بلایة صوت فدوه غطینی ارد #اموت المکان البی کعدنه تمدد بعینی گبر والعصر بلیل اجانی وانعصر گلبی #عصر 💔

نَعست روحی وغفیت بلایة صوت فدوه غطینی ارد #اموت المکان البی کعدنه تمدد بعینی گبر والعصر بلیل اجانی وانعصر گلبی #عصر 💔

#اموت وجعآ جدآ هذه الفتره تغیرت بکل شیء اختلقت لنفسی ضحکه مزیفه یضنونها فرح #انا لست هکذا ابدآ متعبه جدآ من الداخل بحجم الکون

#اموت وجعآ جدآ هذه الفتره تغیرت بکل شیء اختلقت لنفسی ضحکه مزیفه یضنونها فرح #انا لست هکذا ابدآ متعبه جدآ من الداخل بحجم الکون

کون #اموت وربعی #تبجی حتی ناسی تکول هذا شکد #شریف کون #اموت و وجهی #یضحک حتی شیل جنازتی یصبح #خفیف کون #اموت وجیبی #فارغ حتی الاکی الله #نضیف .

کون #اموت وربعی #تبجی حتی ناسی تکول هذا شکد #شریف کون #اموت و وجهی #یضحک حتی شیل جنازتی یصبح #خفیف کون #اموت وجیبی #فارغ حتی الاکی الله #نضیف .

⏪#بین اکول ... #وبین اخفی ⏪ #بین اجیک ... #وما اجیک ⏪ والله صعبه والله ذله ⏪تحب بشر ما یدری #بیک ⏪اخاف اکله وخاف #اخسره ⏪وخاف تبقه بکلبی #حسره ⏪وخاف #اموت ⏪وانت متدری تره #میت ...

⏪#بین اکول ... #وبین اخفی ⏪ #بین اجیک ... #وما اجیک ⏪ والله صعبه والله ذله ⏪تحب بشر ما یدری #بیک ⏪اخاف اکله وخاف #اخسره ⏪وخاف تبقه بکلبی #حسره ⏪وخاف #اموت ⏪وانت متدری تره #میت علیک اعجاب ونته تقره

#اموت علیچ یاترفه ویم عیون گحلیات بس الحلقه اجت بالبال مـن مریتـی #بالصدفه هیج الله والـی تصیرین ویصیحولنه #معرسین #یافراشه مو بالگاع نسوی اعله الورد زفه #واریدج گبل لتخلفین بوجهج گون تتنسین بنتـی تشبهج اتمنه ...

#اموت علیچ یاترفه ویم عیون گحلیات بس الحلقه اجت بالبال مـن مریتـی #بالصدفه هیج الله والـی تصیرین ویصیحولنه #معرسین #یافراشه مو بالگاع نسوی اعله الورد زفه #واریدج گبل لتخلفین بوجهج گون تتنسین بنتـی تشبهج اتمنه #وارید اغفه اعله چفج گون اغـار علیچ من سوالف الحنه