امیرعلی_قربانی (۳۳۵۳ تصویر)

درد راهمه دارنداما بعضی هازندگی می‌کننددرد را#امیرعلی_قربانی...
۲

درد راهمه دارنداما بعضی هازندگی می‌کننددرد را#امیرعلی_قربانی...

حال ما را اگر پرسیده باشیدردبه قلم رسیده است#امیرعلی_قربانی ...
۲

حال ما را اگر پرسیده باشیدردبه قلم رسیده است#امیرعلی_قربانی ...

دیدین وقتی مادر یکی از بشقاب های جهیزیه اش ترک برمیداره یا ل...
۲

دیدین وقتی مادر یکی از بشقاب های جهیزیه اش ترک برمیداره یا ل...

تنها بودن باتنها با تمام بدبختی ها روبرو شدندو بحث کاملا متف...
۰

تنها بودن باتنها با تمام بدبختی ها روبرو شدندو بحث کاملا متف...

مقدس تر از چشمانتنیافریده است خدازوار شدهرکه نگاهشدر استان چ...
۱۸

مقدس تر از چشمانتنیافریده است خدازوار شدهرکه نگاهشدر استان چ...

زبان چشمانت راهیچ کلاسی تدریس نکردصد بار افتادم وحرفم هنوز ه...
۰

زبان چشمانت راهیچ کلاسی تدریس نکردصد بار افتادم وحرفم هنوز ه...

من مست باشم و تو هشیارمن بوسه خواهم وتو هی ناز کنیناز کنی#ام...
۹

من مست باشم و تو هشیارمن بوسه خواهم وتو هی ناز کنیناز کنی#ام...

تو ساقی باشمن عهد می بندمتا قیامتمست بمانم#امیرعلی_قربانی #ع...
۲

تو ساقی باشمن عهد می بندمتا قیامتمست بمانم#امیرعلی_قربانی #ع...

ارام گفتدوستش دارم بلنـــــــــــــــــــــــــــدنگاهش کردم...
۱

ارام گفتدوستش دارم بلنـــــــــــــــــــــــــــدنگاهش کردم...

من به قیامت خداشک دارممگر می شود توکنارم ایستاده باشی ومن دس...
۳

من به قیامت خداشک دارممگر می شود توکنارم ایستاده باشی ومن دس...

تصویر توپشت پنجره, باران دیدهزیباترین منظره ی هر قاب است#امی...
۲

تصویر توپشت پنجره, باران دیدهزیباترین منظره ی هر قاب است#امی...

دوست داشتن رااگر انتهایی بودمن میتوانستم سالها انجا منتظر بم...
۱

دوست داشتن رااگر انتهایی بودمن میتوانستم سالها انجا منتظر بم...

#گلچین_شعر_نوشته_زیبا😍#امیرعلی_قربانی #خاص #جذاب
۳۰

#گلچین_شعر_نوشته_زیبا😍#امیرعلی_قربانی #خاص #جذاب

دیدین وقتی مادر یکی از بشقاب های جهیزیه اش ترک برمیداره یا ل...
۶۶

دیدین وقتی مادر یکی از بشقاب های جهیزیه اش ترک برمیداره یا ل...

چشمها حرف دل را  میزنندبه وقت رفتن نگاه اخرش پر بود از یادم ...
۴۰

چشمها حرف دل را میزنندبه وقت رفتن نگاه اخرش پر بود از یادم ...

نیاز من به توقصه گل است با شبنمباغبان بهانه استمن با تو زنده...
۰

نیاز من به توقصه گل است با شبنمباغبان بهانه استمن با تو زنده...

در تنگ کوچک دلغریب بودیدر دریا چه خواهی کردماهی کوچک من!!#ام...
۷

در تنگ کوچک دلغریب بودیدر دریا چه خواهی کردماهی کوچک من!!#ام...

نه اینکه حسود نباشمیا نسبت به تو کم غیرتفقط میدانماو که شیفت...
۲

نه اینکه حسود نباشمیا نسبت به تو کم غیرتفقط میدانماو که شیفت...