امیرعلی_قربانی (۳۶۹۳ تصویر)

چه بی‌رحمانه می‌تازددر این سودای سوت و کور بر این پیکربر این...
عکس بلند
۱۳

چه بی‌رحمانه می‌تازددر این سودای سوت و کور بر این پیکربر این...

چشمهایم راروی هم می‌گذارمصدای پای خواب را می‌شنومتنها است .....

چشمهایم راروی هم می‌گذارمصدای پای خواب را می‌شنومتنها است .....

سلام و شب بخیربابت پستهای زیاد این چند روز از دوستان معذرت خ...
۵۲

سلام و شب بخیربابت پستهای زیاد این چند روز از دوستان معذرت خ...

عطر تو راکه پاشید در پاییزکه چنین پریشان دل می‌برد همچون منی...

عطر تو راکه پاشید در پاییزکه چنین پریشان دل می‌برد همچون منی...

تن دیوارها سنگ دل کوچه تنگ سقف پنجره کوتاه استوامدنت را قد ن...
عکس بلند
۷

تن دیوارها سنگ دل کوچه تنگ سقف پنجره کوتاه استوامدنت را قد ن...

چشمهایم راروی هم می‌گذارمصدای پای خواب را می‌شنومتنها است .....
عکس بلند
۶

چشمهایم راروی هم می‌گذارمصدای پای خواب را می‌شنومتنها است .....

باران اندک داغ بی ابی را در دل کویر تازه می کندکم ات می سوزا...
۱۱

باران اندک داغ بی ابی را در دل کویر تازه می کندکم ات می سوزا...

سلامشبتون بخیریهویی یادتون کردم حاجتتون رواتقدیمی از#امیرعلی...
۱۴

سلامشبتون بخیریهویی یادتون کردم حاجتتون رواتقدیمی از#امیرعلی...

سلامشبتون بخیریهویی یادتون کردم حاجتتون رواتقدیمی از#امیرعلی...
۱۴

سلامشبتون بخیریهویی یادتون کردم حاجتتون رواتقدیمی از#امیرعلی...

سلامشبتون بخیریهویی یادتون کردم حاجتتون رواتقدیمی از#امیرعلی...
۱۱

سلامشبتون بخیریهویی یادتون کردم حاجتتون رواتقدیمی از#امیرعلی...

سلامشبتون بخیریهویی یادتون کردم حاجتتون رواتقدیمی از#امیرعلی...
۱۴

سلامشبتون بخیریهویی یادتون کردم حاجتتون رواتقدیمی از#امیرعلی...

سلامشبتون بخیریهویی یادتون کردم حاجتتون رواتقدیمی از#امیرعلی...
۲۲

سلامشبتون بخیریهویی یادتون کردم حاجتتون رواتقدیمی از#امیرعلی...

سلامشبتون بخیریهویی یادتون کردم حاجتتون رواتقدیمی از#امیرعلی...
۱۴

سلامشبتون بخیریهویی یادتون کردم حاجتتون رواتقدیمی از#امیرعلی...

سلامشبتون بخیریهویی یادتون کردم حاجتتون رواتقدیمی از#امیرعلی...
۱۴

سلامشبتون بخیریهویی یادتون کردم حاجتتون رواتقدیمی از#امیرعلی...

سلامشبتون بخیریهویی یادتون کردم حاجتتون رواتقدیمی از#امیرعلی...
۹

سلامشبتون بخیریهویی یادتون کردم حاجتتون رواتقدیمی از#امیرعلی...

سلامشبتون بخیریهویی یادتون کردم حاجتتون رواتقدیمی از#امیرعلی...
۷

سلامشبتون بخیریهویی یادتون کردم حاجتتون رواتقدیمی از#امیرعلی...

سلامشبتون بخیریهویی یادتون کردم حاجتتون رواتقدیمی از#امیرعلی...
۴

سلامشبتون بخیریهویی یادتون کردم حاجتتون رواتقدیمی از#امیرعلی...

سلامشبتون بخیریهویی یادتون کردم حاجتتون رواتقدیمی از#امیرعلی...
۴

سلامشبتون بخیریهویی یادتون کردم حاجتتون رواتقدیمی از#امیرعلی...

سلامشبتون بخیریهویی یادتون کردم حاجتتون رواتقدیمی از#امیرعلی...
۱۰

سلامشبتون بخیریهویی یادتون کردم حاجتتون رواتقدیمی از#امیرعلی...