انگشتانش (۱ تصویر)

دخترکی با سنگ، بدنه ماشین پدرش را #خراش می داد. پدرش از روی #خشم چند ضربۀ محکم به دستش زد، #غافل از اینکه آچار در دستش است. در بیمارستان دخترک #انگشتانش را از دست داد. ...

دخترکی با سنگ، بدنه ماشین پدرش را #خراش می داد. پدرش از روی #خشم چند ضربۀ محکم به دستش زد، #غافل از اینکه آچار در دستش است. در بیمارستان دخترک #انگشتانش را از دست داد. دختر ‌‌از پدرش پرسید: پدر، انگشتانم کی رشد می کنند؟ پدر از #ناراحتی حرفی نمی ...