اینم_وضع_دست_بنده_توسط_ابجی_خانم_که_با_پالت_نقاشی_اشتباه_گرفته_هیچ_وقت_به_این_ابجیتون_رو_ندین (۰ تصویر)

digikala