بیقراری هایِ دلم پایان نداردبسانِ رودخانه‌ای در تلاطم وبسانِ...

سنجاق کن دوستت دارم هایِ مرا🖇🧿سمتِ غربِ سینه ات ...تا قلبت ب...

89

عزیزِ لحظه های من ..آنقدر که نیستیدست به دامنِ خدا شده ام .....

2

ⁱᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤمی دانم همین روزهاآشوبِ دلم آرام می گیرددر حوالی پ...

6

.می دانم....همین روزها‌ آشوبِ دلم آرام می گیرددر حوالی پاییـ...

4

خوشا همراهِ تو بودندر جاده ای بی انتهادستم را بگیری و ببریبه...

1

ناگهانی باشسر زده از راه برس ..غافلگیرم کندر سپیده دمی یا شب...

39

.باز شب شد،در خیالممقصدمآغوش #تُ ست ...#باران_قیصری ...

1

به هزار و یک دلیلدوستت دارم ..بی محابا ، بی لحظه ای تردید بی...

چقدر زیباست ..حس با تو بودنتو را خواستن تو را داشتن ..و اما ...

3

عزیزِ لحظه های من ..آنقدر که نیستیدست به دامنِ خدا شده ام .....

چه هوایینم باران وخیابان و من واین همه دوست داشتنت کجایی جان...

نفسگیر است نبودنت ..بیا و ثابت کنکه دوباره دیدنت محال نیست!ا...

خدا رحم کندبه منبه توبه این تب عشقو دلتنگی های همیشگی که گاه...

باز امشبپرسه میزنم در این حوالی!!!بوی عطرت پیچیدهکاش شبی بیا...

سخت میگذرد این بهار با هراس نبودنت ..وقتی عطرِ نمِ باران و ب...