باورها (۳ تصویر)

من #زندگی خودم را میکنم و برایم مهم نیست چگونه قضاوت میشوم ....
۴۳

من #زندگی خودم را میکنم و برایم مهم نیست چگونه قضاوت میشوم ....

#من_زندگی_خودم_را_میکنم و برایم مهم نیست چگونه قضاوت میشوم ....
۰

#من_زندگی_خودم_را_میکنم و برایم مهم نیست چگونه قضاوت میشوم ....

#باورها #کسی #حرف #بیشتر #احمق #فرض
۳

#باورها #کسی #حرف #بیشتر #احمق #فرض