بغض (۱۰۶۷ تصویر)

محمدحسین جلیل زاده

محمدحسین جلیل زاده

جلیل زاده
۲

جلیل زاده

دل نوشته محمدحسین جلیل زاده

دل نوشته محمدحسین جلیل زاده

می‌‍خام تَن‍ہا باشَم ای‌‍ن ‍تَن‍ہایی خُوشگ‍‌ِل‌تَر‍ہ ،شُم‍‌ا...
۳

می‌‍خام تَن‍ہا باشَم ای‌‍ن ‍تَن‍ہایی خُوشگ‍‌ِل‌تَر‍ہ ،شُم‍‌ا...

غمگین ها
۲

غمگین ها

#بغض#کیسه_سوز #ارتش_سرخ_اسیا #سرورکل_تاژیا         ...

#بغض#کیسه_سوز #ارتش_سرخ_اسیا #سرورکل_تاژیا ...

عکس غمگین

عکس غمگین

‌ا‍خ‍‌ر‍‌ی‍‌ن ب‍‌ا‍‌ر کہ ‍د‍ی‍د‍م‍‌ش خیرعہ ‍ش‍‌د‍م ‍ب‍ه‍‌ش ،...
۴

‌ا‍خ‍‌ر‍‌ی‍‌ن ب‍‌ا‍‌ر کہ ‍د‍ی‍د‍م‍‌ش خیرعہ ‍ش‍‌د‍م ‍ب‍ه‍‌ش ،...

کارگر
۱

کارگر

عکس نوشته
۱

عکس نوشته

عکس تنهایی

عکس تنهایی

تنم #تابوت غمگینی که جانم رانمی فهمددل تنگم حصار استخوانم را...
۸

تنم #تابوت غمگینی که جانم رانمی فهمددل تنگم حصار استخوانم را...

عکس نوشته غمگین

عکس نوشته غمگین

شعرنو

شعرنو

مثل عروسِ خان که می‌داند "پسرزا" نیستحس می‌کنم عمر خوشی‌ها...

مثل عروسِ خان که می‌داند "پسرزا" نیستحس می‌کنم عمر خوشی‌ها...

غمگین ترین عکس

غمگین ترین عکس