بهترین_راه (۶ تصویر)

"بسم الله الرحمن الرحیم"امام پناه بندگان در مصیبت های بزرگ ا...
۰

"بسم الله الرحمن الرحیم"امام پناه بندگان در مصیبت های بزرگ ا...

"بسم الله الرحمن الرحیم"امام همدل و همراه پر مهر است.:two_he...
۰

"بسم الله الرحمن الرحیم"امام همدل و همراه پر مهر است.:two_he...

"بسم الله الرحمن الرحیم"

امام همچون اختر راهنماست در سیاهی ...
۰

"بسم الله الرحمن الرحیم" امام همچون اختر راهنماست در سیاهی ...

"بسم الله الرحمن الرحیم"


امام گلستان پر گل است.:cherry_blo...
۰

"بسم الله الرحمن الرحیم" امام گلستان پر گل است.:cherry_blo...

کاش بر خاک فسرده، هیجان برگردد
طپش قلب زمین، نبض زمان برگردد...
۰

کاش بر خاک فسرده، هیجان برگردد طپش قلب زمین، نبض زمان برگردد...

وقتی #سردرگم شدی / وقتی دیگ نمی‌دونستی چی درسته چی #درست نیس...
۱۸

وقتی #سردرگم شدی / وقتی دیگ نمی‌دونستی چی درسته چی #درست نیس...