نسخه وب بازار مستقیم

بکثر (۱ تصویر)

هیه مــو شغلـة ضعف #لا والرسول المشکله بگلبی یحـــن #کلش اله هــوااای عذبنی #بکثر عشک الیتیم مــن یحــن لـ أمه ویحس مترد اله بس شسوی گلیبی من یحب #عجیب ینبض بصــدری ویـــدک #کلهن اله

هیه مــو شغلـة ضعف #لا والرسول المشکله بگلبی یحـــن #کلش اله هــوااای عذبنی #بکثر عشک الیتیم مــن یحــن لـ أمه ویحس مترد اله بس شسوی گلیبی من یحب #عجیب ینبض بصــدری ویـــدک #کلهن اله