بی_مادری (۴ تصویر)

غروب این جزیره:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_...

غروب این جزیره:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_...

مادر کہ در خانه نباشد هریک به سویے میروند...:white_down_poin...

مادر کہ در خانه نباشد هریک به سویے میروند...:white_down_poin...

#فاطمه_الزهرامادر کہ در خانه نباشد هریک به سویے میروند...علۍ...

#فاطمه_الزهرامادر کہ در خانه نباشد هریک به سویے میروند...علۍ...

مامانی برگرد... برگرد و ببین چی میکشم از دوریت ببین روزگاره ...
۵۳۷

مامانی برگرد... برگرد و ببین چی میکشم از دوریت ببین روزگاره ...