2

آزادی که با وعده آزادی از ما میگیرند!

7

بی خیال مایه حیات! وضعیت قرمز آب..

2

سفره ای که خودمان برای خومان پهن می کنیم!

پلاستیک زباله ای که در فکر ما تخلیه می شود!

2

بیماری های مدرن و فراگیر!

2

بر باد رفت از یاد رفت..

5

تو هم یه روزی پیر میشی!

باید خودمان به خودمان رحم کنیم..

7

🔴دوستان حواسمون جمع باشه مبادا گول اینطور حرف های به ظاهر خو...

بجاش بجاش

جنگ را به وجود بیاور، صلح را فریاد بزن!

10

#هرزگی_روشنفکری_نیست #تفکر

شما در تیررس تفنگ ترور قرار دارید!

شما قاتل چند درخت هستید؟!

11

بی ‌شوخی... (کپشن)

13

🚫استعمار همیشه سر های بلند را میزندو بالای سرهای خمیده حکومت...

9

درد جانکاه این روزهای ما ...

📌آلمان هفته پیش سیل اومد امروزهم چندتا انفجار تو کارخونه موا...