2

لابُد دوست دارم...

#دیوانه#دختر#سختی#زندگی#تنفر

خودم کمتر از تو نفس می کشم | که سهم هوامو ببخشم به تو…

خدای خوب من

🥀 ⃟▬▬▭••𝗠𝗬 𝗟𝗜𝗙𝗘 𝗜𝗦 𝗦𝗧𝗜𝗟𝗟ɪɴ ᴛʜᴇ sᴀᴅᴅᴇsᴛ sᴄᴇɴᴇ زندگیمون‌تويِ‌غ...

1

#تنها#دلتنگی

میکس از عمر و شاهیکا🥺

17

⛈ + چرا از اونجا رفتی؟- چون هیچوقت احساسِ خوبی نداشتم+ اما ب...

هیچ درخور زیباییت نیستم...

محمدحسین

جلیل زاده

‘𝐬 𝐢𝐬 𝐭𝐲𝐩𝐢𝐧𝐠 ꈍ ᴗ ꈍ 💙Song : qalbaye sangi 🦋Singer : parsa lip...

1

‘𝐬 𝐢𝐬 𝐭𝐲𝐩𝐢𝐧𝐠 ꈍ ᴗ ꈍ 💜 #barbie_shinnee 🦄~~~~~~~~~~~~~~~‎-يه قل...

30

A solitary worldی دنیای انفرادی-!#مغرور #دنیا #تنها

خود کشی درد قشنگی که بهش دل بستم دست کم صبح و شب سیر به فکرش هستم

4

ꨄبه سرزنش کنندگان بگویید اندکی صبر!حوادث روزگار میچرخند........