تیـــــــــــرت (۱ تصویر)

#عشـــــق #صیـــــدیست که #تیـــــــــــرت به #خـــــــطا هم برود #لذتش کنج دلت تا به #ابد خواهد ماند .

#عشـــــق #صیـــــدیست که #تیـــــــــــرت به #خـــــــطا هم برود #لذتش کنج دلت تا به #ابد خواهد ماند .