جزیره (۱۱۹ تصویر)

جزایر ایرانی خلیج پارس
۱

جزایر ایرانی خلیج پارس

📷 #عکس_آزادآهن و فولاد از یک کوره می آیند برونآن یکی شمشیر گ...

📷 #عکس_آزادآهن و فولاد از یک کوره می آیند برونآن یکی شمشیر گ...

#قطار_خالی...یه قطاری خالے میره بنــدریه لِنجـے روی دِریا را...
۵۶

#قطار_خالی...یه قطاری خالے میره بنــدریه لِنجـے روی دِریا را...

#ناخدای_خسته...صدای قهقهه ام ...میان همهمه و ازدحام ناپدید ش...
۱۹

#ناخدای_خسته...صدای قهقهه ام ...میان همهمه و ازدحام ناپدید ش...

#‌زرتشنامه...حیوانی در من خفته استحیوانی به هیئت انسانیدر من...
۹

#‌زرتشنامه...حیوانی در من خفته استحیوانی به هیئت انسانیدر من...

#رمانس (۱)خوشا دمی که برایت ترانه می سازمبه یاد روی گـلت عاش...

#رمانس (۱)خوشا دمی که برایت ترانه می سازمبه یاد روی گـلت عاش...

#اعترافات (۲)در هر یکتمام بندرکیست که نداند شیخ صنعانی دیگر ...

#اعترافات (۲)در هر یکتمام بندرکیست که نداند شیخ صنعانی دیگر ...

#انتظار...میدانستمهمین روزهاخانه سیاه میشود.میدانستم امشبخسو...
۶

#انتظار...میدانستمهمین روزهاخانه سیاه میشود.میدانستم امشبخسو...

‌نمی گذرددلم از تو... در عجبم!اینگونه کهدوستت دارم... نه در ...

‌نمی گذرددلم از تو... در عجبم!اینگونه کهدوستت دارم... نه در ...

های گایز 🙋🏼‍♀️پاشین بیاین چند تا چیز در مورد بالی بهتون بگم ...

های گایز 🙋🏼‍♀️پاشین بیاین چند تا چیز در مورد بالی بهتون بگم ...

#هرمزگانتصویری دیدنی از  #جزیره هنگام #هرمزگان #طبیعت 🔹بعد ا...
۲

#هرمزگانتصویری دیدنی از #جزیره هنگام #هرمزگان #طبیعت 🔹بعد ا...

دریا بغلم کنم بغلم کن که شدم تنهابغلم کن بغلم کن بین نامردام...

دریا بغلم کنم بغلم کن که شدم تنهابغلم کن بغلم کن بین نامردام...