جوامع (۱۰ تصویر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

زیارت_قبور_امامانپرسش:white_question_mark_ornament:مگر امام ...

زیارت_قبور_امامانپرسش:white_question_mark_ornament:مگر امام ...

اولین روزهایی که در سوئد بودم، یکی از همکارانم هر روز صبح با...

اولین روزهایی که در سوئد بودم، یکی از همکارانم هر روز صبح با...

مردم را با ذکر منافع و مفاسد به دستورات اسلامی بخوانیم نه فق...
۳

مردم را با ذکر منافع و مفاسد به دستورات اسلامی بخوانیم نه فق...

ما در جوامع با سه گزینه رو برو هستیم. 
پوچ گرایی؛ مادی گرایی...

ما در جوامع با سه گزینه رو برو هستیم. پوچ گرایی؛ مادی گرایی...