حضرت_مهدی_صاحب_الزمان (۱۳ تصویر)

ای منتظران گنج نهان می آیدآرامش جان عاشقان می آیدبر بام سحر ...
۱

ای منتظران گنج نهان می آیدآرامش جان عاشقان می آیدبر بام سحر ...

ای منتظران گنج نهان می آیدآرامش جان عاشقان می آیدبر بام سحر ...
۹

ای منتظران گنج نهان می آیدآرامش جان عاشقان می آیدبر بام سحر ...

ما معتقدیم که عشق سر خواهد زدبر پشت ستم کسی تیر خواهد زدسوگن...
۲

ما معتقدیم که عشق سر خواهد زدبر پشت ستم کسی تیر خواهد زدسوگن...

برخیز که حجت خدا می آیدرحمت ز حریم کبریا می آیداز گلشن عسگری...
۱

برخیز که حجت خدا می آیدرحمت ز حریم کبریا می آیداز گلشن عسگری...

در هوای دیدنت لحظه شماری می کنیم ای همه دار و ندارمبه فدای خ...
۲

در هوای دیدنت لحظه شماری می کنیم ای همه دار و ندارمبه فدای خ...

من سجده به خاک جمکران می‌خواهماز یوسف گمگشته نشان می‌خواهمفر...
۳

من سجده به خاک جمکران می‌خواهماز یوسف گمگشته نشان می‌خواهمفر...

شب شور و نشاط شیعیان است شب میلاد خورشید جهان استاز امشب ساز...
۰

شب شور و نشاط شیعیان است شب میلاد خورشید جهان استاز امشب ساز...

شب میلاد فخر کائنات استنگاهش زمزم آب حیات استبگویید بر همه ع...
۰

شب میلاد فخر کائنات استنگاهش زمزم آب حیات استبگویید بر همه ع...

آقا بیا تا زندگی معنا بگیردشاید دعای مادرت زهرا بگیردآقا بیا...
۰

آقا بیا تا زندگی معنا بگیردشاید دعای مادرت زهرا بگیردآقا بیا...

گفتم که خدا مرا مرادی بفرستتوفان زده‏ ام مرا نجاتی بفرستفرمو...
۰

گفتم که خدا مرا مرادی بفرستتوفان زده‏ ام مرا نجاتی بفرستفرمو...

از زمین نوربه بالا رود امشب زیرانور خورشید امامت همه تابان آ...
۰

از زمین نوربه بالا رود امشب زیرانور خورشید امامت همه تابان آ...

امشب دل بیدارم، دارد سحری دیگروز زمزمه ام بر دل، ماند اثری د...
۰

امشب دل بیدارم، دارد سحری دیگروز زمزمه ام بر دل، ماند اثری د...

ای کاش که همنشین گلها باشیماز نسل بزرگ موج و دریا باشیمای کا...
۰

ای کاش که همنشین گلها باشیماز نسل بزرگ موج و دریا باشیمای کا...