خایمالی (۱ تصویر)

‏فکرشو نمیکردم ی روز هموطنانم جمع بشن تو خیابون و از قطعی ای...
۳

‏فکرشو نمیکردم ی روز هموطنانم جمع بشن تو خیابون و از قطعی ای...