خداوند_تبارک_و_تعالی (۲ تصویر)

#حضرت_امام_رضا_ع می‌فرمایند :إِنَّ اللّه َ تَبارَکَ وَ تَعال...

#حضرت_امام_رضا_ع می‌فرمایند :إِنَّ اللّه َ تَبارَکَ وَ تَعال...

#حضرت_امام_رضا_ع می فرمایند :أَروی أَنَّ اللهَ تَبارَکَ وَ ت...

#حضرت_امام_رضا_ع می فرمایند :أَروی أَنَّ اللهَ تَبارَکَ وَ ت...