خداوند_متعال_از_مردان_کثیف_و_بدبو_نفرت_دارد (۱ تصویر)

#حضرت_امام_رضا_ع می فرمایند :أَروی أَنَّ اللهَ تَبارَکَ وَ ت...

#حضرت_امام_رضا_ع می فرمایند :أَروی أَنَّ اللهَ تَبارَکَ وَ ت...