خودتـ (۸ تصویر)

‏اگع واسـِ کسے#وقتـ میذاریـ کع حالشـ خوبـ بشع و از سیاهےِدرو...
۱۴۸

‏اگع واسـِ کسے#وقتـ میذاریـ کع حالشـ خوبـ بشع و از سیاهےِدرو...

📝✨| #یک‌خط_وصیت... ✍همسرتـبراے #خودتـ استــنہ براے #نمایش‍ د...
۲

📝✨| #یک‌خط_وصیت... ✍همسرتـبراے #خودتـ استــنہ براے #نمایش‍ د...

‏واسع تموم #دلتنگیا بالاخره چاره‌ای میشع پیدا کرد جز وقتےکـِ...
۳۴

‏واسع تموم #دلتنگیا بالاخره چاره‌ای میشع پیدا کرد جز وقتےکـِ...

یوقتایے #دلتـ:purple_heart:  ـ میگیره ولےنـ از کسےنـ از چیزی...
۱۲۸

یوقتایے #دلتـ:purple_heart: ـ میگیره ولےنـ از کسےنـ از چیزی...

#خودتـ...:white_right_pointing_backhand_index:
۴

#خودتـ...:white_right_pointing_backhand_index:

#یهـ وقتاییـٰ#خودتـ بهـ خودتـ میگیـ#دلمـ براتـ#سوختـ __:)#av...
۳

#یهـ وقتاییـٰ#خودتـ بهـ خودتـ میگیـ#دلمـ براتـ#سوختـ __:)#av...

#خودتـ#فکرتـ#چشاتـ#صدای_لعنتیتـمیشهـ بس کنیـ ؟! :))

#خودتـ#فکرتـ#چشاتـ#صدای_لعنتیتـمیشهـ بس کنیـ ؟! :))

#یهـ وقتاییـ
ٰ#خودتـ بهـ خودتـ میگیـ
#دلمـ براتـ
#سوختـ __:)
۲

#یهـ وقتاییـ ٰ#خودتـ بهـ خودتـ میگیـ #دلمـ براتـ #سوختـ __:)

digikala