خودش (۱۵۳ تصویر)

#انچه_مجردان_باید_بدانند قسمت سوم💛وقتی #فردی بيش از اندازه ب...

#انچه_مجردان_باید_بدانند قسمت سوم💛وقتی #فردی بيش از اندازه ب...

💞 #عاشقانه_شهدا میگفت:بزرگ شدن و قدکشیدن بچه هامو و... همه چ...

💞 #عاشقانه_شهدا میگفت:بزرگ شدن و قدکشیدن بچه هامو و... همه چ...

می گویند با هر کس باید مثل #خودش #رفتار کرد...!شما گوش نکنید...
۲

می گویند با هر کس باید مثل #خودش #رفتار کرد...!شما گوش نکنید...

در سیاره #زحل طول یک #شبانه‌روز (مدت زمان یک چرخش کامل سیّار...

در سیاره #زحل طول یک #شبانه‌روز (مدت زمان یک چرخش کامل سیّار...

🍃🌸 #سپهبد_شهید_سلیمانی :برای شهید شدن اول باید مانند #شهید ز...

🍃🌸 #سپهبد_شهید_سلیمانی :برای شهید شدن اول باید مانند #شهید ز...

#استادمون میگفت :بچہ وقتے میخواد یہ چیزےبراے #بابامامانش بخر...

#استادمون میگفت :بچہ وقتے میخواد یہ چیزےبراے #بابامامانش بخر...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#تو در من بودیو #من هر روز سراغت را #می گرفتم ..بدنبالت می گ...

#تو در من بودیو #من هر روز سراغت را #می گرفتم ..بدنبالت می گ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

:heavy_black_heart::herb:او #خودشرا #فروختاز وقتے که #فهمید ...

:heavy_black_heart::herb:او #خودشرا #فروختاز وقتے که #فهمید ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...