دردشان (۴ تصویر)

#نمک‌نشناسی مثل یک بیماریِ مزمن شیوع پیدا کرده‌است بینِ مردم...
۰

#نمک‌نشناسی مثل یک بیماریِ مزمن شیوع پیدا کرده‌است بینِ مردم...

#چشم هایت قصد کرده باز درگیرم کنندمثل موهای بلند تو به #زنجی...
۱

#چشم هایت قصد کرده باز درگیرم کنندمثل موهای بلند تو به #زنجی...

#رهبرمعظم انقلاب در دیدار با دانشجویان:به جریان رسانه ای دشم...
۰

#رهبرمعظم انقلاب در دیدار با دانشجویان:به جریان رسانه ای دشم...

#رهبرمعظم انقلاب در دیدار با دانشجویان:به جریان رسانه ای دشم...
۱

#رهبرمعظم انقلاب در دیدار با دانشجویان:به جریان رسانه ای دشم...