نسخه وب بازار مستقیم

دریم_پریم (۳ تصویر)

dream pream : بعد از اینکه مین هی رفت واقعا حس عجیبی داشتم . نمی دونستم بدون اون چجوری باید اجرا کنم...نفر عمیق کشیدم و گفتم بیاید تمرین رو شروع کنیم . سر گروه اومد ...

dream pream : بعد از اینکه مین هی رفت واقعا حس عجیبی داشتم . نمی دونستم بدون اون چجوری باید اجرا کنم...نفر عمیق کشیدم و گفتم بیاید تمرین رو شروع کنیم . سر گروه اومد جلو و لیست اهنگا رو برای شب خوند. اهنگ من chear up از توایس بود ...

dream: اون سه نَفَر کسی نبودن جز جیمین ، ته مین و کای از دیدنشون شکه شدم ولی به روم نیوردم مین هی خیلی ذوق کرده بود و داشت بالا پایین می پرید اخه مین ...

dream: اون سه نَفَر کسی نبودن جز جیمین ، ته مین و کای از دیدنشون شکه شدم ولی به روم نیوردم مین هی خیلی ذوق کرده بود و داشت بالا پایین می پرید اخه مین هی یه أرمی به تمام معنا بود . منم أرمی ال بودم ولی نمی خواستم ...

'Dream : از رو تختم بلند شدم . دوش گرفتم و لباسای همیشه گی ام رو پوشیدم . موهام رو شونه کردم و یکم هم ارایش کردم . گوشیم رو تو کیفم گذاشتم ، کیفم ...

'Dream : از رو تختم بلند شدم . دوش گرفتم و لباسای همیشه گی ام رو پوشیدم . موهام رو شونه کردم و یکم هم ارایش کردم . گوشیم رو تو کیفم گذاشتم ، کیفم رو برداشتم و کفش های ساده ام رو پوشیدم و از خونه بیرون اومدم . ...