دلتـ (۶ تصویر)

یوقتایے #دلتـ:purple_heart:  ـ میگیره ولےنـ از کسےنـ از چیزی...
۱۲۸

یوقتایے #دلتـ:purple_heart: ـ میگیره ولےنـ از کسےنـ از چیزی...

اونیکع بهـ #دلتـ:pistol: :purple_heart: ـ بشینع زیباترینهـ ب...
۵۷

اونیکع بهـ #دلتـ:pistol: :purple_heart: ـ بشینع زیباترینهـ ب...

#هیچوقتـ از حرفاییـ{{:rose: :crescent_moon: }} کهـ موقعـ #عص...
۱

#هیچوقتـ از حرفاییـ{{:rose: :crescent_moon: }} کهـ موقعـ #عص...

#شرطـ عشقـ :heavy_black_heart: #اینہـ کہـ #دلتـ آغوشـشو بخوا...

#شرطـ عشقـ :heavy_black_heart: #اینہـ کہـ #دلتـ آغوشـشو بخوا...

#هـــر #وقتـ #دلتـ #شکست#بدونـ#حلالـــــــــت#کـــردمـ

#هـــر #وقتـ #دلتـ #شکست#بدونـ#حلالـــــــــت#کـــردمـ

یه وقتاییـ یهو یهـ چیزیـ یادتـ میاد و یهو #دلتـ میگیرهـ
۱

یه وقتاییـ یهو یهـ چیزیـ یادتـ میاد و یهو #دلتـ میگیرهـ

digikala