نسخه وب بازار مستقیم

دلتنگیست (۲ تصویر)

سکوت قلم از سر #دلتنگیست لاجرم این شعر هم تا ابد بۍ انتهاست با سہ نقطہ ای بہ وسعت نام تو...

سکوت قلم از سر #دلتنگیست لاجرم این شعر هم تا ابد بۍ انتهاست با سہ نقطہ ای بہ وسعت نام تو...

🌾 ضعیف ترین موجود دنیا؛ آدمیست که #عاشق میشود! او به جرم عاشق شدن محکوم به کُشنده ترین حرف ها میشود!!! نه میتواند برای دفاع از خود بجنگد و نه میتواند راحت #دل بکند و ...

🌾 ضعیف ترین موجود دنیا؛ آدمیست که #عاشق میشود! او به جرم عاشق شدن محکوم به کُشنده ترین حرف ها میشود!!! نه میتواند برای دفاع از خود بجنگد و نه میتواند راحت #دل بکند و برود!!! کار او فقط #دلتنگیست ...! #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂