دلشکستـه (۱ تصویر)

•[ قـرار بـود «راهــت»                    را ادامـہ دهیــم.....
۱۹

•[ قـرار بـود «راهــت» را ادامـہ دهیــم.....