81

اگ دختری،اگ فک میکنی محدودی،اگ از این دنیا خسته شدی فقط و فق...

2

حمایت یادتون نره چون خیلی زحمت کشیدم واسش🙃💜🌿#اسکی_نرو #امید_...

2

مگه میشه دورش نگشت؟🙂💜🤷🏼‍♀️#امید_قدسی #محسن_ابراهیم_زاده #دور...

دلیه ها🥺 این پست نیاز به حمایت شما داره🙂💕🙏🏻🌿اسکی به شدت ممنو...

گاهے تمام #وجودت گریه میکنه جز #چشمانت#دلی

#بشکند #دستی که #بلرزد #بمیرد #دلی که #بترسد

یارت خوده خداست...❤

35

زن هــا گـاهی کـم می آورندناگـهان فرسـوده می شـوندگــویی همـ...

چایت را دم کنصدای موسیقی ات را کمی بلند تر کن مقابل پنجره با...

1

#دلی تایم🕚

4

#دلی دارم که خوی عشق دارد که جز با عاشقان همدم نگردد یکشنبه ...

1

آموخته ام که وقتی ناامید می شوم خداوند با تمام عظمتش ناراحت ...

3

کاش رسم عاشقی کردن رو از شهریار یاد میگرفتیم☺

من زندگی کردن را یاد گرفته ام...برای یک زندگی خوب نباید به ه...

1

کتاب ها قید و بند روزگار را می شکنندآنها اثبات می کنند که ان...