دوسم (۲۷ تصویر)

+ بین اونیکه #دوسش داری و اونیکه #دوستت داره کدوم رو #انتخاب...
۲۳

+ بین اونیکه #دوسش داری و اونیکه #دوستت داره کدوم رو #انتخاب...

#تو #دوسم داشته باااش #من واسع #داشتنت با همه #میجنگممممم
عکس بلند
۶

#تو #دوسم داشته باااش #من واسع #داشتنت با همه #میجنگممممم

گفت:« چند تا #دوسم داری؟»گفتم:«  یکی»ابروهاشو تو هم کشید، اخ...

گفت:« چند تا #دوسم داری؟»گفتم:« یکی»ابروهاشو تو هم کشید، اخ...

plz like :smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes::beating_h...
۷

plz like :smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes::beating_h...

گفت:« چند تا #دوسم داری؟»گفتم:«  یکی»ابروهاشو تو هم کشید، اخ...
۹

گفت:« چند تا #دوسم داری؟»گفتم:«  یکی»ابروهاشو تو هم کشید، اخ...

#آهای؟گوش کن#ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم#دوسم داش...

#آهای؟گوش کن#ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم#دوسم داش...

#هوے؟گوش کن#ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم#دوسم داشت...
۱۱

#هوے؟گوش کن#ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم#دوسم داشت...

اگه #دوسم داشتی هیچوقت نمیزاشتی ناراحت بخوابم :(
۲

اگه #دوسم داشتی هیچوقت نمیزاشتی ناراحت بخوابم :(

#اون در حقم بدی نکرد..!#فقط..#نتونست..#دوسم داشته باشه...:#د...
۴

#اون در حقم بدی نکرد..!#فقط..#نتونست..#دوسم داشته باشه...:#د...

دختر زود #عاشق میشه زود #وابسته میشه این #ذاتشه کاری به یه #...
۱۱

دختر زود #عاشق میشه زود #وابسته میشه این #ذاتشه کاری به یه #...

#دوسم دارہ*دوسم نداره #دوسم دارہ*دوسم ندارہ..ڪسے گل برگ اضاف...
۸

#دوسم دارہ*دوسم نداره #دوسم دارہ*دوسم ندارہ..ڪسے گل برگ اضاف...

من #دلم تنگ میشه واست نیستی انگار نیست حواسم#نیستی اما هنو م...
۳

من #دلم تنگ میشه واست نیستی انگار نیست حواسم#نیستی اما هنو م...

#هوے؟بخونـ⇊#ببینـ نبودے#یهو اومدے #یهو شدی عشقــم❤️ #دوسم دا...
۶

#هوے؟بخونـ⇊#ببینـ نبودے#یهو اومدے #یهو شدی عشقــم❤️ #دوسم دا...

#هوے؟گوش کن#ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم#دوسم داشت...
۳

#هوے؟گوش کن#ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم#دوسم داشت...

#هوے؟گوش کن#ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم#دوسم داشت...
۸

#هوے؟گوش کن#ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم#دوسم داشت...

#همش سیاه بازی بود#دوسم نداشتی#حتی قد بند انگشت
۱

#همش سیاه بازی بود#دوسم نداشتی#حتی قد بند انگشت

#هوے؟گوش کن#ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم#دوسم داشت...

#هوے؟گوش کن#ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم#دوسم داشت...

#هوے؟گوش کن#ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم#دوسم داشت...

#هوے؟گوش کن#ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم#دوسم داشت...

#هوے؟گوش کن#ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم#دوسم داشت...
۵

#هوے؟گوش کن#ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم#دوسم داشت...

#هوے؟گوش کن#ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم#دوسم داشت...
۳

#هوے؟گوش کن#ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم#دوسم داشت...

digikala