دیرکرد (۱ تصویر)

منظور از ربوی بودن فعالیت #بانک ها ، فقط #سود و #دیرکرد نیست...

منظور از ربوی بودن فعالیت #بانک ها ، فقط #سود و #دیرکرد نیست...