دیوانه (۲۵۵۷ تصویر)

ارزش انسانیت
۰

ارزش انسانیت

گامهای زندگی
۰

گامهای زندگی

گامهای زندگی
۲

گامهای زندگی

چه تراژدی غم انگیزیست عشق یکطرفه
۲

چه تراژدی غم انگیزیست عشق یکطرفه

دردِ نبودنت
۰

دردِ نبودنت

لیاقتِ عشق
۷

لیاقتِ عشق

دوسه خط زندگی
۳

دوسه خط زندگی

دردِ عشق
۰

دردِ عشق

امید و آرزو
۰

امید و آرزو

گامهای زندگی
۰

گامهای زندگی

محمدعلی دهقان کروکی شاعرونویسنده متخلص به م بهنام
۰

محمدعلی دهقان کروکی شاعرونویسنده متخلص به م بهنام

درآغوشم بگیر
۱

درآغوشم بگیر

درک نمودن دیگران
۰

درک نمودن دیگران

واژه های پریشان
۰

واژه های پریشان

شعرِ ناب
۱

شعرِ ناب

گامهای زندگی
۳

گامهای زندگی

باران در راه است
۰

باران در راه است

محمدعلی دهقان کروکی شاعرونویسنده متخلص به م بهنام
۱

محمدعلی دهقان کروکی شاعرونویسنده متخلص به م بهنام

دیوانه ی واقعی
۱

دیوانه ی واقعی

شعرناب وتکان دهنده  محمدعلی دهقان کروکی شاعرونویسنده متخلص به م بهنام
۰

شعرناب وتکان دهنده محمدعلی دهقان کروکی شاعرونویسنده متخلص به م بهنام