رفتار_و_کردارش (۱ تصویر)

#حضرت_امام_سجاد_ع می فرمایند:إِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إلی الل...

#حضرت_امام_سجاد_ع می فرمایند:إِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إلی الل...