روحم (۱۷ تصویر)

⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ــ دلبر‌لاشیح‌من ^...

⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ــ دلبر‌لاشیح‌من ^...

تکه ای از #روحم خیلی #درد می کندآنجایش که پر بود از #شیطنت ه...
۴

تکه ای از #روحم خیلی #درد می کندآنجایش که پر بود از #شیطنت ه...

:revolving_hearts: #یا.صاحب.الزمان.به.خدا.دوست.دارمتهر جا به...

:revolving_hearts: #یا.صاحب.الزمان.به.خدا.دوست.دارمتهر جا به...

برای مدت#طولانی به  #نور نگاه میکنم#درد داره . . .ولی نه به ...

برای مدت#طولانی به #نور نگاه میکنم#درد داره . . .ولی نه به ...

#اسمم به نام تــــــو، #عشقم به یاد تـــــــــو، -جسمم برای ...
۲۶

#اسمم به نام تــــــو، #عشقم به یاد تـــــــــو، -جسمم برای ...

#دیوونست #موهات #پیچیدست #تو هم #من اینجامو واسش در میره #رو...
۹

#دیوونست #موهات #پیچیدست #تو هم #من اینجامو واسش در میره #رو...

#وقتی مرا #بغــــــــل میکنیچنان جاذبه ی #آغوشـــــتبه جاذبه...
۱۹

#وقتی مرا #بغــــــــل میکنیچنان جاذبه ی #آغوشـــــتبه جاذبه...

تقریبا مطمئن بودم که هیچ #اتفاقییا بهتر بگویم آن اتفاق خوبی ...

تقریبا مطمئن بودم که هیچ #اتفاقییا بهتر بگویم آن اتفاق خوبی ...

#وقتی مرا #بغــــــــل میکنیچنان جاذبه ی #آغوشـــــتبه جاذبه...
۹۱

#وقتی مرا #بغــــــــل میکنیچنان جاذبه ی #آغوشـــــتبه جاذبه...

تقدیم به تویی که #ندارمت ...میان تمام نداشتن ها #دوستت دارم ...
۳

تقدیم به تویی که #ندارمت ...میان تمام نداشتن ها #دوستت دارم ...

#وقتی مرا #بغــــــــل میکنیچنان جاذبه ی #آغوشـــــتبه جاذبه...
۱۹

#وقتی مرا #بغــــــــل میکنیچنان جاذبه ی #آغوشـــــتبه جاذبه...

#وقتی مرا #بغــــــــل میکنیچنان جاذبه ی #آغوشـــــتبه جاذبه...
عکس بلند
۹

#وقتی مرا #بغــــــــل میکنیچنان جاذبه ی #آغوشـــــتبه جاذبه...

#-اسمم به نام تــــــو، -عشقم به یاد تـــــــــو، -#جسمم برا...
۵۸

#-اسمم به نام تــــــو، -عشقم به یاد تـــــــــو، -#جسمم برا...

میان #تمام نداشتن ها #دوستت-دارم...شانس #دیدنت را هر ندارم و...
۲

میان #تمام نداشتن ها #دوستت-دارم...شانس #دیدنت را هر ندارم و...

مسیحی تازه مسلمان @religious_studies @rahyafte_comکاترینا #ز...

مسیحی تازه مسلمان @religious_studies @rahyafte_comکاترینا #ز...

digikala