روز_شمار_غدیر (۴۴۶ تصویر)

#استوری_روزشمار💞 ۱ 💞 روز مانده تا عید بزرگ غدیر خم🤲 اللهم عج...

#استوری_روزشمار💞 ۱ 💞 روز مانده تا عید بزرگ غدیر خم🤲 اللهم عج...

#استوری_روزشمار💞 ۱ 💞 روز مانده تا عید بزرگ غدیر خم🤲 اللهم عج...

#استوری_روزشمار💞 ۱ 💞 روز مانده تا عید بزرگ غدیر خم🤲 اللهم عج...

#استوری_روزشمار💞 ۱ 💞 روز مانده تا عید بزرگ غدیر خم🤲 اللهم عج...
۲

#استوری_روزشمار💞 ۱ 💞 روز مانده تا عید بزرگ غدیر خم🤲 اللهم عج...

#استوری_روزشمار💞 ۳ 💞 روز مانده تا عید بزرگ غدیر خم🤲 اللهم عج...
۵

#استوری_روزشمار💞 ۳ 💞 روز مانده تا عید بزرگ غدیر خم🤲 اللهم عج...

#استوری_روزشمار💞 ۳ 💞 روز مانده تا عید بزرگ غدیر خم🤲 اللهم عج...
۴

#استوری_روزشمار💞 ۳ 💞 روز مانده تا عید بزرگ غدیر خم🤲 اللهم عج...

مشارکت در اطعام غدیر

مشارکت در اطعام غدیر

#استوری_روزشمار  💞۴💞 روز مانده تا عید بزرگ غدیر خم🤲 اللهم عج...
۵

#استوری_روزشمار 💞۴💞 روز مانده تا عید بزرگ غدیر خم🤲 اللهم عج...

#استوری_روزشمار  💞۴💞 روز مانده تا عید بزرگ غدیر خم🤲 اللهم عج...
۲

#استوری_روزشمار 💞۴💞 روز مانده تا عید بزرگ غدیر خم🤲 اللهم عج...

#استوری_روزشمار  💞۵💞 روز مانده تا عید بزرگ غدیر خم🤲 اللهم عج...
۶

#استوری_روزشمار 💞۵💞 روز مانده تا عید بزرگ غدیر خم🤲 اللهم عج...

۵روز مانده تا غدیر#روز_شمار_غدیر.⁦✍️⁩میهمانی بزرگ و اطعام عی...

۵روز مانده تا غدیر#روز_شمار_غدیر.⁦✍️⁩میهمانی بزرگ و اطعام عی...

digikala