رویا (۵۲۰ تصویر)

پارک چانیول

پارک چانیول

#عشق.رویایی.من#پارت.سی.چهارماز زبون #رویا دوروز دیگه گذشت و ...
۲۷

#عشق.رویایی.من#پارت.سی.چهارماز زبون #رویا دوروز دیگه گذشت و ...

#عشق.رویایی.من#پارت.سیاز زبون #رویاچشمامو باز کردم دیدم مبین...

#عشق.رویایی.من#پارت.سیاز زبون #رویاچشمامو باز کردم دیدم مبین...

#عشق.رویایی.من#پارت.بیست.و.هشتماز زبون #مبیناوقتی چانیول اون...

#عشق.رویایی.من#پارت.بیست.و.هشتماز زبون #مبیناوقتی چانیول اون...

#پارت.بیست.و.دوماز زبون #رویارویا:لوهان بزارم زمین کافیه دیگ...

#پارت.بیست.و.دوماز زبون #رویارویا:لوهان بزارم زمین کافیه دیگ...

#پارت.هجدهماز زبون #رویا+لوهان من میترسملو:هیچی نیس نگران نب...

#پارت.هجدهماز زبون #رویا+لوهان من میترسملو:هیچی نیس نگران نب...

#پارت.شانزدهماز زبون #رویارفتم تو اتاقلو:میخوایم بریم و این ...

#پارت.شانزدهماز زبون #رویارفتم تو اتاقلو:میخوایم بریم و این ...

#پارت.یازدهماز زبون #رویایلحظه چشمم خورد به جای خالی سیلدا ا...

#پارت.یازدهماز زبون #رویایلحظه چشمم خورد به جای خالی سیلدا ا...

Life laughs at you when you are unhappy ☺️ . Life smiles at ...

Life laughs at you when you are unhappy ☺️ . Life smiles at ...

چشمانم را می بندمو به تو فکر می کنم...به لحنِ نگاهت،به آهنگِ...
۱۴

چشمانم را می بندمو به تو فکر می کنم...به لحنِ نگاهت،به آهنگِ...

میشود #امشب ڪنار #خیالت ڪمی دیوانگی ڪنم؟از #شعر فراتر بروم و...
۵۲

میشود #امشب ڪنار #خیالت ڪمی دیوانگی ڪنم؟از #شعر فراتر بروم و...

#رویا هاتو واص عادما تعریف نکن نشونشون بده.. ❤اصم عاهنگ:#آشت...

#رویا هاتو واص عادما تعریف نکن نشونشون بده.. ❤اصم عاهنگ:#آشت...

اجازه هست #امشب ڪنار #خیالت ڪمی دیوانگی ڪنم؟از #شعر فراتر بر...
۴

اجازه هست #امشب ڪنار #خیالت ڪمی دیوانگی ڪنم؟از #شعر فراتر بر...

اجازه هست #امشب ڪنار #خیالت ڪمی دیوانگی ڪنم؟از #شعر فراتر بر...
۱

اجازه هست #امشب ڪنار #خیالت ڪمی دیوانگی ڪنم؟از #شعر فراتر بر...

اجازه هست #امشب ڪنار #خیالت ڪمی دیوانگی ڪنم؟از #شعر فراتر بر...
۱

اجازه هست #امشب ڪنار #خیالت ڪمی دیوانگی ڪنم؟از #شعر فراتر بر...

minseoks dream...
۱۲

minseoks dream...

بانو شکیلا محسنی

بانو شکیلا محسنی

♡....ایستگاه بعدی پیاده خواهم شدو تو ،آغوشت را باز می کنی .....

♡....ایستگاه بعدی پیاده خواهم شدو تو ،آغوشت را باز می کنی .....

رویاها تا حدی دست یافتنی هستنبعضیاشونو باید گذاشت کنار...#عک...
۷

رویاها تا حدی دست یافتنی هستنبعضیاشونو باید گذاشت کنار...#عک...