سهراب_سپهری (۱۹۲۶ تصویر)

به حباب نگران لب یک رود قسم،و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت...
۰

به حباب نگران لب یک رود قسم،و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت...

به چه می اندیشی؟ نگرانی بیجاست. عشق اینجا و خدا هم اینجاست. ...
۸

به چه می اندیشی؟ نگرانی بیجاست. عشق اینجا و خدا هم اینجاست. ...

مینشینم لب حوضگردش ماهی ها،روشنی،من،گُل،آب،چه درونم تنهاست.....
۱۱

مینشینم لب حوضگردش ماهی ها،روشنی،من،گُل،آب،چه درونم تنهاست.....

من هوای خودم را می نوشمو در دور دستِ خودم ، تنهانشسته ام...#...
۰

من هوای خودم را می نوشمو در دور دستِ خودم ، تنهانشسته ام...#...

من به سیبی خشنودمو به بوییدن یک بوته ی بابونهمن به یک آینه،ی...
۰

من به سیبی خشنودمو به بوییدن یک بوته ی بابونهمن به یک آینه،ی...

صبح یعنی پروازقد کشیدن در بادچه کسی می گوید؛پشت این ثانیه ها...
۰

صبح یعنی پروازقد کشیدن در بادچه کسی می گوید؛پشت این ثانیه ها...

صدا بزن تا ...هستی به پا خیزد گل رنگ بازد پرنده هوای فراموشی...
۰

صدا بزن تا ...هستی به پا خیزد گل رنگ بازد پرنده هوای فراموشی...

زنــدگــی شــایــد آن لبــخنــدی ســت ڪــه دریـــغش ڪــردیــ...
۳۰

زنــدگــی شــایــد آن لبــخنــدی ســت ڪــه دریـــغش ڪــردیــ...

کنارش عشق است..#سهراب_سپهری
۰

کنارش عشق است..#سهراب_سپهری

تـــــو ...       بھ اندازه ے پروانھ شدن زیبایی...!   #سهراب...
۰

تـــــو ... بھ اندازه ے پروانھ شدن زیبایی...! #سهراب...

هنوز در سفرمخیال می‌کنمدر آبهای جهان قایقی استو من، مسافر قا...
۲

هنوز در سفرمخیال می‌کنمدر آبهای جهان قایقی استو من، مسافر قا...

ای کاش..!دلم پنجره‌ای دیگر داشت ،ای کاش..!دلم فقط #شقایق می ...
۱

ای کاش..!دلم پنجره‌ای دیگر داشت ،ای کاش..!دلم فقط #شقایق می ...

هر چه دشنام، از لب ها خواهم برچید.هر چه دیوار ، از جا خواهم ...
۵

هر چه دشنام، از لب ها خواهم برچید.هر چه دیوار ، از جا خواهم ...

ای کاش کسی می آمد و غم ها را از قلب اهالی زمینبرمیداشت... #س...
۰

ای کاش کسی می آمد و غم ها را از قلب اهالی زمینبرمیداشت... #س...

🍃🍂کپشنو بخونین و کامنت بذارین 😊من اناری را می کنم دانهبه دل ...
۰

🍃🍂کپشنو بخونین و کامنت بذارین 😊من اناری را می کنم دانهبه دل ...

🍃🍂کپشنو بخونین و کامنت بذارین 😊نیست رنگی که بگوید با مناندکی...
۰

🍃🍂کپشنو بخونین و کامنت بذارین 😊نیست رنگی که بگوید با مناندکی...

🍃🍂کپشنو بخونین و کامنت بذارین 😊صدا کن مراصدای تو خوب استصدای...
۲

🍃🍂کپشنو بخونین و کامنت بذارین 😊صدا کن مراصدای تو خوب استصدای...

🍃🍂کپشنو بخونین و کامنت بذارین 😊هر کجا هستم باشم، آسمان مال م...
۰

🍃🍂کپشنو بخونین و کامنت بذارین 😊هر کجا هستم باشم، آسمان مال م...

🍃🍂کپشنو بخونین و کامنت بذارین 😊صدا کن مراصدای تو خوب استصدای...
۰

🍃🍂کپشنو بخونین و کامنت بذارین 😊صدا کن مراصدای تو خوب استصدای...