نسخه وب بازار مستقیم

سید_علی_حسینی (۴ تصویر)

دست از شاعری خواهم کشید چه می ارزد این شعر ها برایم وقتی که تو! با هیچ کدامشان بر نخواهی گشت... #سید_علی_حسینی

دست از شاعری خواهم کشید چه می ارزد این شعر ها برایم وقتی که تو! با هیچ کدامشان بر نخواهی گشت... #سید_علی_حسینی "از آسمون سنگ بیاد , حتی اگه جنگ بشه ... دلِ من تو رو میخواد , میدونی حقشه ..."

#اولین_دیدار وداع خانواده شهید مدافع حرم لشکر فاطمیون #سید_علی_حسینی در #معراج_شهدا شادی ارواح طیبه شهدای لشکر #فاطمیون صلوات

#اولین_دیدار وداع خانواده شهید مدافع حرم لشکر فاطمیون #سید_علی_حسینی در #معراج_شهدا شادی ارواح طیبه شهدای لشکر #فاطمیون صلوات

#اولین_دیدار وداع خانواده شهید مدافع حرم لشکر فاطمیون #سید_علی_حسینی در #معراج_شهدا شادی ارواح طیبه شهدای لشکر #فاطمیون صلوات

#اولین_دیدار وداع خانواده شهید مدافع حرم لشکر فاطمیون #سید_علی_حسینی در #معراج_شهدا شادی ارواح طیبه شهدای لشکر #فاطمیون صلوات

#اولین_دیدار وداع خانواده شهید مدافع حرم لشکر فاطمیون #سید_علی_حسینی در #معراج_شهدا شادی ارواح طیبه شهدای لشکر #فاطمیون صلوات

#اولین_دیدار وداع خانواده شهید مدافع حرم لشکر فاطمیون #سید_علی_حسینی در #معراج_شهدا شادی ارواح طیبه شهدای لشکر #فاطمیون صلوات