نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شرح_مثنوی (۴ تصویر)

🔸 درس و #شرح_مثنوی #حجه_الاسلام_محمدرضا_رنجبر 🔸 فایل صوتی شرح مثنوی. جلسه16. دفتر1. ابیات 205 تا 221 #گنجینه_علوی_ساوجی 15483 @srazsaveh عشقهایی کز پی #رنگی بود #عشق نبود عاقبت #ننگی بود (۲۰۵) کاش کان هم ننگ بودی ...

🔸 درس و #شرح_مثنوی #حجه_الاسلام_محمدرضا_رنجبر 🔸 فایل صوتی شرح مثنوی. جلسه16. دفتر1. ابیات 205 تا 221 #گنجینه_علوی_ساوجی 15483 @srazsaveh عشقهایی کز پی #رنگی بود #عشق نبود عاقبت #ننگی بود (۲۰۵) کاش کان هم ننگ بودی یکسری تا نرفتی بر وی آن بد داوری (۲۰۶) خون دوید از چشم همچون جوی ...

🔸 #درس_مثنوی ۱۴ #شرح_مثنوی 14 / #حجه_الاسلام_محمدرضا_رنجبر قال اطعمنی فانی جائع واعتجل فالوقت سیف قاطع (۱۳۲) #صوفی ابن الوقت باشد ای #رفیق نیست فردا گفتن از شرط طریق (۱۳۳) تو مگر خود مرد صوفی نیستی ...

🔸 #درس_مثنوی ۱۴ #شرح_مثنوی 14 / #حجه_الاسلام_محمدرضا_رنجبر قال اطعمنی فانی جائع واعتجل فالوقت سیف قاطع (۱۳۲) #صوفی ابن الوقت باشد ای #رفیق نیست فردا گفتن از شرط طریق (۱۳۳) تو مگر خود مرد صوفی نیستی هست را از نسیه خیزد نیستی(۱۳۴) گفتمش پوشیده خوشتر سرّ #یار خود تو در ضمن ...

🔸 #درس_مثنوی 13 #شرح_مثنوی 13 / حجه الاسلام #استادمحمدرضا_رنجبر #شمس در خارج اگر چه هست فرد می‌‌توان هم مثل او تصویر کرد (۱۲۰) شمس جان کاو خارج آمد از اثیر نبودش در ذهن و در ...

🔸 #درس_مثنوی 13 #شرح_مثنوی 13 / حجه الاسلام #استادمحمدرضا_رنجبر #شمس در خارج اگر چه هست فرد می‌‌توان هم مثل او تصویر کرد (۱۲۰) شمس جان کاو خارج آمد از اثیر نبودش در ذهن و در خارج نظیر (۱۲۱) در تصور ذات او را گنج کو تا در آید در تصور ...

شرح مثنوی 12 / حجه الاسلام #محمدرضا_رنجبر جهت گوش دادن فایل صوتی #شرح_مثنوی . جلسه12. دفتر1. ابیات 107 تا 119 به کانال تلگرامی #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh مراجعه شود . شرح مثنوی 12 / حجه الاسلام محمدرضا ...

شرح مثنوی 12 / حجه الاسلام #محمدرضا_رنجبر جهت گوش دادن فایل صوتی #شرح_مثنوی . جلسه12. دفتر1. ابیات 107 تا 119 به کانال تلگرامی #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh مراجعه شود . شرح مثنوی 12 / حجه الاسلام محمدرضا رنجبر رنجش از صفرا و از سودا نبود بوی هر هیزم پدید آید ز دود ...