شعرناب (۶۹۹ تصویر)

دنج ترین جای دنیا

دنج ترین جای دنیا

قلبها

قلبها

ابلیس درون
۱

ابلیس درون

مُرده پرستی
۳

مُرده پرستی

در مسیرت نکند عاشق هر کس بشوی
خلق را با دو سه لبخند نمک گیر ...

در مسیرت نکند عاشق هر کس بشوی خلق را با دو سه لبخند نمک گیر ...

تو آفریده شدی تا که دلبری بکنی
که من غلام تو باشم که سروری ب...
۲

تو آفریده شدی تا که دلبری بکنی که من غلام تو باشم که سروری ب...

دل بستم و عشق است همین تاب و تبش را
هم درد از او دیده ام و ه...

دل بستم و عشق است همین تاب و تبش را هم درد از او دیده ام و ه...

قسم به عشق که تنها پناه من بوده  ست
فقط -به یاد تو بودن- گنا...

قسم به عشق که تنها پناه من بوده ست فقط -به یاد تو بودن- گنا...

چشم خود را تا دمی بر چشم هایش دوختم
گُر گرفتم، مثل هیزم پیش ...

چشم خود را تا دمی بر چشم هایش دوختم گُر گرفتم، مثل هیزم پیش ...

#شعرناب

#شعرناب

#شعرناب
۲

#شعرناب

#سعید_فلاحی #سعید #فلاحی #زانا_کوردستانی #زانا #کوردستان #لی...
۱

#سعید_فلاحی #سعید #فلاحی #زانا_کوردستانی #زانا #کوردستان #لی...

#سعید_فلاحی #سعید #فلاحی #زانا_کوردستانی #زانا #کوردستان #لی...

#سعید_فلاحی #سعید #فلاحی #زانا_کوردستانی #زانا #کوردستان #لی...

#سعید_فلاحی #سعید #فلاحی #زانا_کوردستانی #زانا #کوردستان #لی...

#سعید_فلاحی #سعید #فلاحی #زانا_کوردستانی #زانا #کوردستان #لی...

#سعید_فلاحی #سعید #فلاحی #زانا_کوردستانی #زانا #کوردستان #لی...

#سعید_فلاحی #سعید #فلاحی #زانا_کوردستانی #زانا #کوردستان #لی...

درختان قندیل بستهٔ پارک وحدت بروجرد #سعید_فلاحی #سعید #فلاحی...

درختان قندیل بستهٔ پارک وحدت بروجرد #سعید_فلاحی #سعید #فلاحی...

#سعید_فلاحی #سعید #فلاحی #زانا_کوردستانی #زانا #کوردستان #لی...

#سعید_فلاحی #سعید #فلاحی #زانا_کوردستانی #زانا #کوردستان #لی...

#سعید_فلاحی #سعید #فلاحی #زانا_کوردستانی #زانا #کوردستان #لی...

#سعید_فلاحی #سعید #فلاحی #زانا_کوردستانی #زانا #کوردستان #لی...

#سعید_فلاحی #سعید #فلاحی #زانا_کوردستانی #زانا #کوردستان #لی...

#سعید_فلاحی #سعید #فلاحی #زانا_کوردستانی #زانا #کوردستان #لی...