نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شــــــــــک (۲۰ تصویر)

↫₰♚ اُوٰنـٍکٍـــهْٰ اًزّ مــٰٰا سًـــرٍهْ ♚ ♚ خُــــدّٰا بْـــٰٰــالـٰٰا سـًــرٍهٰ ♚ ♚#شــــــــــک نکــــــــــن ♚₰↬

↫₰♚ اُوٰنـٍکٍـــهْٰ اًزّ مــٰٰا سًـــرٍهْ ♚ ♚ خُــــدّٰا بْـــٰٰــالـٰٰا سـًــرٍهٰ ♚ ♚#شــــــــــک نکــــــــــن ♚₰↬

↫₰♚ اُوٰنـٍکٍـــهْٰ اًزّ مــٰٰا سًـــرٍهْ ♚ ♚ خُــــدّٰا بْـــٰٰــالـٰٰا سـًــرٍهٰ ♚ ♚#شــــــــــک نکــــــــــن ♚₰↬

↫₰♚ اُوٰنـٍکٍـــهْٰ اًزّ مــٰٰا سًـــرٍهْ ♚ ♚ خُــــدّٰا بْـــٰٰــالـٰٰا سـًــرٍهٰ ♚ ♚#شــــــــــک نکــــــــــن ♚₰↬

↫₰♚ اُوٰنـٍکٍـــهْٰ اًزّ مــٰٰا سًـــرٍهْ ♚ ♚ خُــــدّٰا بْـــٰٰــالـٰٰا سـًــرٍهٰ ♚ ♚#شــــــــــک نکــــــــــن ♚₰↬

↫₰♚ اُوٰنـٍکٍـــهْٰ اًزّ مــٰٰا سًـــرٍهْ ♚ ♚ خُــــدّٰا بْـــٰٰــالـٰٰا سـًــرٍهٰ ♚ ♚#شــــــــــک نکــــــــــن ♚₰↬

₰♚ اُوٰنـٍکٍـــهْٰ اًزّ مــٰٰا سًـــرٍهْ ♚ ♚ خُــــدّٰا بْـــٰٰــالـٰٰا سـًــرٍهٰ ♚ ♚#شــــــــــک نکــــــــــن ♚₰

₰♚ اُوٰنـٍکٍـــهْٰ اًزّ مــٰٰا سًـــرٍهْ ♚ ♚ خُــــدّٰا بْـــٰٰــالـٰٰا سـًــرٍهٰ ♚ ♚#شــــــــــک نکــــــــــن ♚₰

↫₰♚ اُوٰنـٍکٍـــهْٰ اًزّ مــٰٰا سًـــرٍهْ ♚ ♚ خُــــدّٰا بْـــٰٰــالـٰٰا سـًــرٍهٰ ♚ ♚#شــــــــــک نکــــــــــن ♚₰↬

↫₰♚ اُوٰنـٍکٍـــهْٰ اًزّ مــٰٰا سًـــرٍهْ ♚ ♚ خُــــدّٰا بْـــٰٰــالـٰٰا سـًــرٍهٰ ♚ ♚#شــــــــــک نکــــــــــن ♚₰↬

₰♚ اُوٰنـٍکٍـــهْٰ اًزّ مــٰٰا سًـــرٍهْ ♚ ♚ خُــــدّٰا بْـــٰٰــالـٰٰا سـًــرٍهٰ ♚ ♚#شــــــــــک نکــــــــــن ♚₰↬

₰♚ اُوٰنـٍکٍـــهْٰ اًزّ مــٰٰا سًـــرٍهْ ♚ ♚ خُــــدّٰا بْـــٰٰــالـٰٰا سـًــرٍهٰ ♚ ♚#شــــــــــک نکــــــــــن ♚₰↬

↫₰♚ اُوٰنـٍکٍـــهْٰ اًزّ مــٰٰا سًـــرٍهْ ♚ ♚ خُــــدّٰا بْـــٰٰــالـٰٰا سـًــرٍهٰ ♚ ♚#شــــــــــک نکــــــــــن ♚₰↬

↫₰♚ اُوٰنـٍکٍـــهْٰ اًزّ مــٰٰا سًـــرٍهْ ♚ ♚ خُــــدّٰا بْـــٰٰــالـٰٰا سـًــرٍهٰ ♚ ♚#شــــــــــک نکــــــــــن ♚₰↬

هَمهـــــِْ دختــــــــــرا کــــــــــهـِ نَبایَد با اَدَبــــــــــــْ خانـــــومـْ باشنـْ ...! دٌنیا بـــــِ دختراےِ شلخــتهـــــ و خــلــــے مثـ منمـْ احتیاجـــــْ داره #شــــــــــک نکــــــــــن

هَمهـــــِْ دختــــــــــرا کــــــــــهـِ نَبایَد با اَدَبــــــــــــْ خانـــــومـْ باشنـْ ...! دٌنیا بـــــِ دختراےِ شلخــتهـــــ و خــلــــے مثـ منمـْ احتیاجـــــْ داره #شــــــــــک نکــــــــــن

↔ﺍﻭﻧـــــــﯽ ﮐــــِـــﻪ ﻭﻗــــﺘـــــﯽ ﺑـــــﺎ ﻣــــن ﺳــﺮﺩ ﺑـــــﺮﺧــــﻮﺭﺩ ﻣـــﯿـــﮑـــﻨــــﻪ ﺩﻭﺳـــــﺖ ﺩﺍﺷــــﺘـــﻨــــﯽ ﻣــﯿــــﺸـــﻪ ↔ ✔ ✔ ﮐـــــــــــﻮﻟـــــﺮﻩ ✔ ✔ ﻧــــــــﻪ ✖ ﺗــــــــُـــــــﻮ ✖ #شــــــــــک#نکــــــــــن

↔ﺍﻭﻧـــــــﯽ ﮐــــِـــﻪ ﻭﻗــــﺘـــــﯽ ﺑـــــﺎ ﻣــــن ﺳــﺮﺩ ﺑـــــﺮﺧــــﻮﺭﺩ ﻣـــﯿـــﮑـــﻨــــﻪ ﺩﻭﺳـــــﺖ ﺩﺍﺷــــﺘـــﻨــــﯽ ﻣــﯿــــﺸـــﻪ ↔ ✔ ✔ ﮐـــــــــــﻮﻟـــــﺮﻩ ✔ ✔ ﻧــــــــﻪ ✖ ﺗــــــــُـــــــﻮ ✖ #شــــــــــک#نکــــــــــن

✘اونـــــے✘☜ که با اینــــــــــکه ↩میـــــدونه↪ ⇙ناراحــــــــــت⇘ میـــــشے ∗ولے ↙راستشــــــــــو↘ میــــــــــگه،⇡ ســــــــــگش⇣ ✔شــــــــــرف➡ داره به✌ اونے که مثـــــل ســـــگ دروغ میـــــگه...!!! #شــــــــــک نکــــــــــن

✘اونـــــے✘☜ که با اینــــــــــکه ↩میـــــدونه↪ ⇙ناراحــــــــــت⇘ میـــــشے ∗ولے ↙راستشــــــــــو↘ میــــــــــگه،⇡ ســــــــــگش⇣ ✔شــــــــــرف➡ داره به✌ اونے که مثـــــل ســـــگ دروغ میـــــگه...!!! #شــــــــــک نکــــــــــن

⇝ خیــــــــــلــــــــــے عجــــــیـــــبــــــــــه! ⇜ ﺗـــــﺎ ﻣﯿـــــﺎﯼ ﺑﻪ یکی ﺛـــﺎﺑـتـــــ ✘ ✘ کنی واسـتــــ ﻋـﺰﯾﺰه ﺍﻭﻥ ﺯﻭﺩﺗـر ⇨ گوه ⇦ بــودنـــش رو ﺛﺎﺑـتــــ میکنـه... ‌•○●#شــــــــــک #نکن●○•

⇝ خیــــــــــلــــــــــے عجــــــیـــــبــــــــــه! ⇜ ﺗـــــﺎ ﻣﯿـــــﺎﯼ ﺑﻪ یکی ﺛـــﺎﺑـتـــــ ✘ ✘ کنی واسـتــــ ﻋـﺰﯾﺰه ﺍﻭﻥ ﺯﻭﺩﺗـر ⇨ گوه ⇦ بــودنـــش رو ﺛﺎﺑـتــــ میکنـه... ‌•○●#شــــــــــک #نکن●○•

دَهـــــه♚ 70♚ یَعــــنی ســیــ♨ـگار ↯قــــلیـــون↯ ریــ↭ــه هـــا داغــ↭ـون آهــ♬ـنگ حُسین و ســـورنا ↑شب گریــ︶︿︶ـه ها↓ پــــرسه های شَـــ★ــبونه ✌فــ↭ــاک بــــه قِــــصه های عـــاشِقونــــه✌ ♚ایــــنه نَسل مـــــــــا♚ #شــــــــــک #نکن

دَهـــــه♚ 70♚ یَعــــنی ســیــ♨ـگار ↯قــــلیـــون↯ ریــ↭ــه هـــا داغــ↭ـون آهــ♬ـنگ حُسین و ســـورنا ↑شب گریــ︶︿︶ـه ها↓ پــــرسه های شَـــ★ــبونه ✌فــ↭ــاک بــــه قِــــصه های عـــاشِقونــــه✌ ♚ایــــنه نَسل مـــــــــا♚ #شــــــــــک #نکن

✔هــــــــــمــــــــــین کـــــه هـــــســـــتـــــم✔ ✖حــــــــــال نمیــــــــــکنی بــــــــــیارم بالا بـــرات انگشتــــــــــِ شســــــــــتم✖ #شــــــــــک.نکــــــــــن

✔هــــــــــمــــــــــین کـــــه هـــــســـــتـــــم✔ ✖حــــــــــال نمیــــــــــکنی بــــــــــیارم بالا بـــرات انگشتــــــــــِ شســــــــــتم✖ #شــــــــــک.نکــــــــــن

بِه تُو رَبــــط نَداره کِه دیگِه کیـه تیکـــم ✘ اِمشَبـــــ کُجا میـرَم با کُدوُم اِکیپَــم هِـــه آمارِشــو هَرجـا کِه میــرِه میــــــدَن ✘ میخوای بَرگردی باهام وَلــی دیره میـگــَم نَباشی دوستــام هستَـــن #شــــــــــک#نکــــــــــن

بِه تُو رَبــــط نَداره کِه دیگِه کیـه تیکـــم ✘ اِمشَبـــــ کُجا میـرَم با کُدوُم اِکیپَــم هِـــه آمارِشــو هَرجـا کِه میــرِه میــــــدَن ✘ میخوای بَرگردی باهام وَلــی دیره میـگــَم نَباشی دوستــام هستَـــن #شــــــــــک#نکــــــــــن

مــــــــــــــــن نــــــــــــــــه غلــــــــــــــــط گير دارم نــــــــــــــــه پاك كــــــــــــــــن... رو اســــــــــــــــم يكــــــــــــــــي خــــــــــــــــط زدم ديگــــــــــــــــه ازش زدم... #شــــــــــک#نکــــــــــن ☆Nice Boy☆

مــــــــــــــــن نــــــــــــــــه غلــــــــــــــــط گير دارم نــــــــــــــــه پاك كــــــــــــــــن... رو اســــــــــــــــم يكــــــــــــــــي خــــــــــــــــط زدم ديگــــــــــــــــه ازش زدم... #شــــــــــک#نکــــــــــن ☆Nice Boy☆

بِه تُو رَبــــط نَداره کِه دیگِه کیـه تیکـــم ✘ اِمشَبـــــ کُجا میـرَم با کُدوُم اِکیپَــم هِـــه آمارِشــو هَرجـا کِه میــرِه میــــــدَن ✘ میخوای بَرگردی باهام وَلــی دیره میـگــَم نَباشی دوستــام هستَـــن #شــــــــــک#نکــــــــــن

بِه تُو رَبــــط نَداره کِه دیگِه کیـه تیکـــم ✘ اِمشَبـــــ کُجا میـرَم با کُدوُم اِکیپَــم هِـــه آمارِشــو هَرجـا کِه میــرِه میــــــدَن ✘ میخوای بَرگردی باهام وَلــی دیره میـگــَم نَباشی دوستــام هستَـــن #شــــــــــک#نکــــــــــن

✘ تو به من هیــچ دِینی نداری هیــــچی اگر عاشقت شدم خودم خواستم اگـر هم دنیامو با تو ساختم خودم خواستم ولــی تو مـَــدیونی بـه همـه کسایی که بعد از تو از ته دل بهم ...

✘ تو به من هیــچ دِینی نداری هیــــچی اگر عاشقت شدم خودم خواستم اگـر هم دنیامو با تو ساختم خودم خواستم ولــی تو مـَــدیونی بـه همـه کسایی که بعد از تو از ته دل بهم گفتن :دوســـتت دارم و مــن پوزخند زدم و رد شـــــدم✘ #شــــــــــک#نکــــــــــن

⇝ خیــــــــــلــــــــــے عجــــــيـــــبــــــــــه! ⇜ ﺗـــــﺎ ﻣﯿـــــﺎﯼ ﺑﻪ یکی ﺛـــﺎﺑـتـــــ ✘ ✘ کنی واسـتــــ ﻋـﺰﯾﺰه ﺍﻭﻥ ﺯﻭﺩﺗـر ⇨ گوه ⇦ بــودنـــش رو ﺛﺎﺑـتــــ میکنـه... ‌•○●#شــــــــــک #نکن●○•

⇝ خیــــــــــلــــــــــے عجــــــيـــــبــــــــــه! ⇜ ﺗـــــﺎ ﻣﯿـــــﺎﯼ ﺑﻪ یکی ﺛـــﺎﺑـتـــــ ✘ ✘ کنی واسـتــــ ﻋـﺰﯾﺰه ﺍﻭﻥ ﺯﻭﺩﺗـر ⇨ گوه ⇦ بــودنـــش رو ﺛﺎﺑـتــــ میکنـه... ‌•○●#شــــــــــک #نکن●○•

ﻫــــﻤﯿﺸــﻪ ﺍﺯﺍﯾــــﻨﮑﻪ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳـــﺸـــﻮﻥ ﺩﺍﺭﻣﻮ از ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻡ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ...!! ﻭﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿــــــــــــــــــــــﭙـُﺮﺳﻢ... کسی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ، ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﻦ ﺑﺘﺮﺳﻪ..؟!! ﺟﻮﺍﺑـــــﺶ خــــــیـلی ﺳﺨﺘﻪ..!! #شــــــــــک #نــــــــــکن....

ﻫــــﻤﯿﺸــﻪ ﺍﺯﺍﯾــــﻨﮑﻪ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳـــﺸـــﻮﻥ ﺩﺍﺭﻣﻮ از ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻡ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ...!! ﻭﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿــــــــــــــــــــــﭙـُﺮﺳﻢ... کسی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ، ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﻦ ﺑﺘﺮﺳﻪ..؟!! ﺟﻮﺍﺑـــــﺶ خــــــیـلی ﺳﺨﺘﻪ..!! #شــــــــــک #نــــــــــکن....